Warunki rekrutacji

na Dzienne Studium Aspirantów PSP w zawodzie technik pożarnictwa

do Centralnej Szkoły PSP na rok szkolny 2014/2015

 

Studium Dzienne Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jest dwuletnim policealnym studium zawodowym kształcącym aspirantów na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej.
Zgodnie z art. 28 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej: „Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, nie karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający w pełni 
z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną 
i psychiczną do pełnienia tej służby" (Dz.U. Nr 147 poz. 1230 z 2002 r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r.  w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 1997 r.).


Limit miejsc na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2014/2015
wynosi 90 osób.


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jest:

·         wykształcenie średnie,

·         nie przekroczenie 23 roku życia do dnia rozpoczęcia roku szkolnego, tj. 1 września 2014 roku (podania osób urodzonych przed dniem 01 września 1991 roku będą odrzucane),

·         osoba nie karana sądownie,

·         posiadanie predyspozycji fizycznych i psychicznych do pełnienia służby w Państwowej Straży
Pożarnej,

·         przystąpienie i spełnienie wymagań objętych egzaminem wstępnym,

·         umiejętność pływania,

·         ostateczny termin zakończenia naboru i dostarczenia przez kandydatów orzeczenia komisji lekarskiej wyznacza się na 29 sierpnia 2014 roku.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły składają następujące dokumenty w nie przekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2014 roku

·         podanie do szkoły >> wzór do pobrania <<, >>generator podania<<

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych >> wzór do pobrania <<

·         ankietę >> wzór do pobrania <<

·         dwustronne ksero prawa jazdy (w przypadku jego posiadania)

·         dwustronne ksero dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny 
(w przypadku jego posiadania)

·         dwustronne ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej

·         dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej w wysokości 100 zł >> wzór do pobrania << na konto

Wpłatę prosimy dokonywać do 15 maja 2014 roku na rachunek:

92101012120016581391340000


Kserokopię dowodu wpłaty należy dostarczyć lub przesłać na adres Centralnej Szkoły PSP 
do dnia 15 maja 2014 roku

Opłata po wpłacie nie podlega zwrotowi

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub przesłać listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres szkoły z dopiskiem "Podanie do szkoły".

Dokumenty złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe warunki rekrutacji:

 

1.      Egzamin składa się z części sprawnościowej i teoretycznej oraz testu z umiejętności pływania.

2.      Egzamin we wszystkich szkołach kształcących w systemie dziennym w zawodzie technika pożarnictwa przeprowadzany jest tego samego dnia i o tej samej godzinie. Egzamin sprawnościowy przeprowadzany będzie 8 lipca 2014 r. Rozpoczęcie pierwszej konkurencji egzaminu sprawnościowego następuje o godzinie 9.00. Egzamin teoretyczny zostanie przeprowadzony w dniu 9 lipca 2014 r. i rozpocznie się o godzinie 9.00. Test z umiejętności pływania zostanie przeprowadzony dla pierwszych 130 kandydatów z listy rankingowej.

3.      Osoby, które nie zaliczyły części sprawnościowej egzaminu (uzyskanie 0 pkt 
z którejkolwiek konkurencji) nie są dopuszczone do części teoretycznej egzaminu.

4.      Kryteria i zasady oceniania egzaminu sprawnościowego są jednolite dla kobiet 
i mężczyzn. Kryteria oraz skalę punktową przedstawiono poniżej w tabeli.

5.      Każda z osób przystępujących do egzaminu otrzymuje swój indywidualny numer startowy wykorzystywany zarówno podczas egzaminu sprawnościowego, jak i teoretycznego.

6.      Warunkiem przystąpienia do każdej konkurencji sprawnościowej jest okazanie dowodu tożsamości.

7.      Dopuszcza się używanie na egzaminie sprawnościowym rękawic oraz krótkich kolców.

8.      W konkurencjach sprawnościowych obowiązuje jedna próba. W sytuacji przyjęcia odwołania dopuszcza się drugą próbę. Decyzję w tej sprawie podejmuje komisja odwoławcza.

9.      Pisemne odwołanie do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej można składać przed upływem 
30 minut od ukończenia konkurencji przez kandydata.

10.  Przebieg wszystkich konkurencji sprawnościowych będzie rejestrowany na nośnikach elektronicznych.

11.  Na stronie internetowej zamieszczona zostanie lista osób zakwalifikowanych do części teoretycznej wyłącznie z podanym numerem startowym.

12.  Część teoretyczną egzaminu stanowić będzie test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią, zawierający po 25 zadań testowych z chemii i z fizyki. Za prawidłowo rozwiązane zadanie testowe uznaje się zadanie, w którym zaznaczono jedynie prawidłową odpowiedź. Zadanie testowe bez zaznaczonej odpowiedzi uznaje się za zadanie nierozwiązane. Zadanie testowe z zaznaczoną odpowiedzią błędną lub z zaznaczonymi kilkoma odpowiedziami uznaje się za nieprawidłowo rozwiązane zadanie testowe.

Przyjmuje się punktację:

-          za każde prawidłowo rozwiązane zadanie testowe plus 3 pkt,

-          za każde nierozwiązane zadanie 0 pkt,

-          za każde nieprawidłowo rozwiązane zadanie testowe minus 1 pkt.

13.  Do rozwiązania zadań nie są potrzebne żadne dodatkowe pomoce np. kalkulatory, linijki, tablice matematyczne itp.

14.  Do sali egzaminacyjnej można wnieść jedynie dowód tożsamości oraz długopis – czarny lub granatowy. Na egzaminie teoretycznym obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych, kalkulatorów, tablic matematycznych, innych pomocy naukowych oraz urządzeń pozwalających na rejestrację i transmisję głosu i obrazu.

15.  Każda z osób przystępujących do egzaminu teoretycznego kładzie na ławce w trakcie egzaminu dokument tożsamości.

16.  Każda z osób zdających otrzymuje karty egzaminacyjne (karta identyfikacyjna oraz karta odpowiedzi) wraz z kompletem kodów kreskowych oraz arkusz egzaminacyjny.

17.  Przy wypełnianiu kart należy bezwzględnie używać przyborów do pisania w kolorze czarnym lub granatowym.

18.  W trakcie egzaminu teoretycznego nie można wychodzić z sali.

19.  Arkusze egzaminacyjne mogą być wydane zdającym po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin teoretyczny.

20.  Laureaci pierwszych trzech miejsc z dwóch ostatnich edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla centralnego, łącznie z edycją w roku, w którym zostaje przeprowadzony egzamin, są zwolnieni z teoretycznej części egzaminu wstępnego, pod warunkiem posiadania na świadectwie ukończenia szkoły (liceum, technikum) co najmniej oceny dobrej z obu przedmiotów objętych egzaminem teoretycznym.

21.  Zwolnienie z części teoretycznej egzaminu jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów za tę część egzaminu.

22.  Punkty preferencyjne przyznawane będą wg poniższej skali za:

-          prawo jazdy kat. C lub C 1                                                                       3 pkt

-          kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny                                          5 pkt 

23.  Ostateczny termin dokumentowania prawa do uzyskania punktów preferencyjnych mija 
w dniu 15 maja 2014 roku.

Uwaga !: Osoby uzyskujące świadectwo ukończenia szkoły średniej w bieżącym roku, proszone są o dosłanie ksera świadectwa w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2014 r.

 

24.  Kandydaci są umieszczeni na liście rankingowej w porządku zgodnym z malejącą liczbą sumy punktów uzyskanych w trakcie części teoretycznej i sprawnościowej egzaminu wstępnego oraz punktów preferencyjnych. W przypadku, gdy dwóch i więcej uczestników egzaminu uzyska taką samą sumę punktów z egzaminu teoretycznego, sprawnościowego oraz punktów  preferencyjnych o miejscu na liście decyduje większa liczba punktów kolejno z części teoretycznej egzaminu, a następnie z części sprawnościowej egzaminu.

25.  Osoby, które znalazły się na liście rankingowej mogą zostać wstępnie zakwalifikowane do szkoły po zaliczeniu sprawdzianu z umiejętności pływania. Dla tych osób zostanie dodatkowo przeprowadzony test z umiejętności pływania.

26.  Sprawdzianowi z umiejętności pływania poddaje się pierwszych 130 kandydatów z listy rankingowej do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

27.  Zaliczenie sprawdzianu umiejętności pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 metrów, dowolnym stylem, w czasie krótszym niż 90 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu.

28.  Start wykonuje się na sygnał startera w basenie z poziomu wody, bez skoku. W przypadku, gdy sprawdzian odbywa się na basenie o długości 25 m, kandydat po przepłynięciu pierwszej długości dotyka ścianki, wykonuje nawrót w dowolny sposób i powraca na miejsce startu, dotykając ścianki basenu.

29.  Zatrzymanie się przy ścianie basenu, stanięcie na dnie basenu, przytrzymanie się bocznej linii toru lub przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie dłuższym niż 90 sekund powoduje nie zaliczenie sprawdzianu.

30.  Sprawdzian z pływania odbywa się w stroju kąpielowym i czepku bez przyrządów pomocniczych. Dopuszcza się używania okularów pływackich i zatyczki na nos.

31.  Decyzję o zaliczeniu bądź nie zaliczeniu sprawdzianu podejmuje prowadzący sprawdzian i nie przysługuje od niej odwołanie.

32.  Test z umiejętności pływania zostanie przeprowadzony dla pierwszych 130 kandydatów z listy rankingowej. Termin i miejsce sprawdzianu z umiejętności pływania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

33.  Pierwszych 90 kandydatów z listy rankingowej, którzy zaliczyli sprawdzian z umiejętności pływania, zostaje wstępnie zakwalifikowanych do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

34.  Osoby, które zostały wstępnie zakwalifikowane do szkoły oraz wykazały się umiejętnością pływania kierowane są na badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane przez okręgowe komisje lekarskie MSWiA.

Dodatkowe ważne informacje:

 

Przed przystąpieniem do egzaminu sprawnościowego kandydaci zostaną poddani weryfikacji. 
Na weryfikacji kandydaci otrzymają numery startowe oraz zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty w oryginale:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego >> wzór do pobrania <<  Uwaga!! Zaświadczenie jest ważne tylko przez miesiąc od daty wystawienia przez lekarza.
 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy (w przypadku jego posiadania),
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny (w przypadku jego posiadania).

Każda z osób przystępujących do egzaminu wstępnego otrzymuje swój indywidualny numer startowy wykorzystywany zarówno podczas egzaminu sprawnościowego, jak i teoretycznego.

Część sprawnościowa egzaminu:


Pierwszą część egzaminu wstępnego stanowi egzamin sprawności fizycznej. Składa się on
z 3 konkurencji: bieg na 50 m, bieg na 1000 m i podciąganie na drążku.

 • Kryteria i zasady oceniania egzaminu ze sprawności fizycznej są jednakowe dla kobiet 
  i mężczyzn.
 • Warunkiem przystąpienia do poszczególnej konkurencji sprawnościowej jest okazanie dowodu tożsamości i posiadanie nadanego numeru startowego.
 • W konkurencjach sprawnościowych obowiązuje jedna próba. W sytuacji przyjęcia odwołania dopuszcza się 2 próbę. Decyzję w tej sprawie podejmuje komisja odwoławcza.
 • Odwołanie do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej można składać przed upływem 
  30 minut od ukończenia konkurencji przez kandydata.
 • Dopuszcza się używanie na egzaminie sprawnościowym rękawic oraz krótkich kolców.

Warunkiem dopuszczenia do części teoretycznej egzaminu wstępnego jest zaliczenie wszystkich trzech konkurencji, czyli otrzymanie, co najmniej po 0,3 punktu 
z każdej z konkurencji (według poniższych kryteriów)

Kryteria sprawności fizycznej oraz skala punktowa za uzyskane wyniki
dla kandydatów do Centralnej Szkoły PSP na rok szkolny 2014/2015

 

Bieg na 1000 m

Skala punktowa

 

Bieg na 50 m

Skala punktowa

 

Podciąganie na drążku
(chwyt dowolny)

Skala punktowa

powyżej 3 min. 35 sek.

0,0

 

powyżej 7,65 sek.

0,0

 

poniżej 10

0,0

od 3 min. 26 sek. do 3 min. 35 sek.

0,3

 

od 7,56 sek. do 7,65 sek.

0,3

 

10

0,3

od 3 min. 21 sek. do 3 min. 25 sek.

0,6

 

od 7,51 sek. do 7,55 sek.

0,6

 

11

0,6

od 3 min. 16 sek. do 3 min. 20 sek.

1,2

 

od 7,46 sek. do 7,50 sek.

0,9

 

12

0,9

od 3 min. 11 sek. do 3 min. 15 sek.

1,8

 

od 7,41 sek. do 7,45 sek.

1,2

 

13

1,2

od 3 min. 06 sek. do 3 min. 10 sek.

2,4

 

od 7,36 sek. do 7,40 sek.

1,5

 

14

1,5

od 3 min. 01 sek. do 3 min. 05 sek.

3,0

 

od 7,31 sek. do 7,35 sek.

1,8

 

15

1,8

od 2 min. 56 sek. do 3 min. 00 sek.

3,6

 

od 7,26 sek. do 7,30 sek.

2,1

 

16

2,1

od 2 min. 51 sek. do 2 min. 55 sek.

4,2

 

od 7,21 sek. do 7,25 sek.

2,4

 

17

2,4

od 2 min. 50 sek. do 2 min. 46 sek.

4,8

 

od 7,16 sek. do 7,20 sek.

2,7

 

18

2,7

poniżej 2 min. 46 sek.

5,4

 

od 7,11 sek. do 7,15 sek.

3,0

 

19

3,0

 

 

 

od 7,06 sek. do 7,10 sek.

3,3

 

20

3,3

 

 

 

od 7,01 sek. do 7,05 sek.

3,6

 

21

3,6

 

 

 

od 6,96 sek. do 7,00 sek.

3,9

 

22

4,2

 

 

 

od 6,91 sek. do 6,95 sek.

4,2

 

23

4,8

 

 

 

od 6,86 sek. do 6,90 sek.

4,5

 

24 i powyżej

5,4

 

 

 

od 6,81 sek. do 6,85 sek.

4,8

 

 

 

 

 

 

od 6,76 sek. do 6,80 sek.

5,1

 

 

 

 

 

 

poniżej 6,76 sek.

5,4

 

 

 

Część teoretyczna


Część teoretyczną egzaminu stanowi test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią zawierający 50 zadań (25 zadań z chemii i 25 zadań z fizyki)

- punktacja testu zgodna z przedstawionymi wcześniej kryteriami.

 

Uwaga !

Ostateczne wyniki egzaminu wstępnego (lista osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej oraz lista rezerwowa) zostaną ogłoszone najpóźniej 7 dni od dnia egzaminu teoretycznego.

Odwołania do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej od części teoretycznej egzaminu można składać przed upływem 48 godzin od momentu zakończenia tej części egzaminu.

UWAGA: decyduje DATA WPŁYWU odwołania do sekretariatu Centralnej Szkoły PSP. Odwołania złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Ostateczny termin zakończenia naboru i dostarczenia przez kandydatów 
orzeczenia komisji lekarskiej wyznacza się na 29 sierpnia 2014 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej 
(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 1997 r.).

 

Uwaga!
Podanie oraz inne dokumenty należy wypełnić dokładnie i czytelnie. Podstawowe dane personalne, jak: nazwisko, imię, imię ojca i matki lub nazwisko i imię opiekuna, data urodzenia, adres zamieszkania należy wypełnić pismem drukowanym. Pisownia imion 
i nazwisk powinna być zgodna z brzmieniem w dowodzie osobistym (tymczasowym zaświadczeniu tożsamości) lub metryce urodzenia.

 

 

NOWOŚĆ ! 
– skorzystaj z przygotowanego –
>>generator podania<<

Prosimy uważnie przeczytać powyższy tekst.

Znajduje się w nim większość odpowiedzi na Państwa pytania.

 

Pytania dotyczące naboru proszę kierować na wn@cspsp.pl, 34-378-53-12.
Na naszych stronach znajduje się test egzaminacyjny z roku 1997.

Tutaj do pobrania:

 

Strona główna Galerie Struktura Szkolenia Plan zajęć Baza szkoleniowa Nabór Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Sport Biblioteka Przetargi Informacja o skł. majątku Linki Kontakt
NASZ SERWIS  KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA ICH ZAPIS LUB WYKORZYSTANIE. WIĘCEJ INFORMACJI W POLITYKA COOKIES

Strona pracuje w oparciu o system CMS firmy Imoli - www.imoli.pl