Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie środków ochrony indywidualnej dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.cspsp.pl

Ogłoszenie nr 26907 - 2017 z dnia 2017-02-16 r.
Częstochowa: DOSTAWA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA STRAŻAKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, krajowy numer identyfikacyjny 15012365700000, ul. ul. Sabinowska  , 42200   Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (034) 378 53 32.
Adres strony internetowej (URL): www.cspsp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.cspsp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, lub za pośrednictwem posłańca
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Sabinowska 62/64, 41-200 Częstochowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA STRAŻAKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Numer referencyjny: WT.2370.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej w następującym asortymencie i ilościach: lp./oznaczenie zadania/przedmiot zamówienia/ilość-zamówienie zasadnicze/ilość-zamówienie w ramach prawa opcji; 1 Zadanie I Ubrania specjalne 180 kpl. 60 kpl.; 2 Zadanie II Buty specjalne strażackie gumowe 160 par 50 par oraz wkłady do butów 200 par 50 par; 3 Zadanie III Hełmy strażackie 90 szt. 20 szt.; 4 Zadanie IV Buty specjalne strażackie skórzane 90 par 25 par; 5 Zadanie V Rękawice specjalne 180 par nie dotyczy; 6 Zadanie VI Kominiarki niepalne 90 szt. nie dotyczy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1.1 – ubrania specjalne, 1.2 – buty gumowe i wkładki do butów, 1.3 – hełmy strażackie, 1.4 – buty specjalne strażackie skórzane, 1.5 – rękawice specjalne, 1.6 – kominiarki niepalne do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne oraz spełniać wymagania określone w: -Rozporządzeniu MSWiA z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4 poz. 25 z późn. zm.) -Rozporządzeniu MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienie, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania” (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) zmienionym rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553) -Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z dnia 23.10.2009 r.). -W aktualnych normach przytoczonych w załącznikach 1.1-1.6 do siwz 4. Minimalny okres gwarancji dla każdego zadania wymagany przez Zamawiającą - 24 miesiące - (kryterium oceniane). Maksymalny punktowany okres gwarancji - 36 miesięcy. Wymagany okres rękojmi - 24 miesiące. 5. Zamawiająca przewiduje możliwość zwiększenia minimalnej ilości towarów wymienionych jako zamówienie zasadnicze z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia w okresie realizacji umowy minimalnej ilości towarów (zamówienie zasadnicze)łącznie o: 60 kpl. ubrań specjalnych, 50 par butów specjalnych strażackich gumowych, 50 par wkładów do butów specjalnych strażackich gumowych, 20 szt. hełmów strażackich, 25 par butów specjalnych strażackich skórzanych. 6. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającej, z którego może skorzystać do dnia 31.12.2017r. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającą z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1.1 – 1.6 do siwz. 8. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru do siedziby zamawiającej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64. 9. Wymagany termin płatności – 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru i doręczenia faktury. 10. Zamawiająca przekaże Wykonawcy rozmiary w następujących terminach: - ubrania specjalne: 90 kpl w dniu podpisania umowy, 90 kpl. nie wcześniej niż w dniu 31 lipca 2017r., dla zamówień w ramach prawa opcji wraz z przekazaniem zamówienia na towar - Buty strażackie specjalne gumowe: 70 par w dniu podpisania umowy, 90 par nie wcześniej niż w dniu 31 lipca 2017r., dla zamówień w ramach prawa opcji wraz z przekazaniem zamówienia na towar - Wkłady do butów: 100 par w dniu podpisania umowy, 100 par nie wcześniej niż w dniu 31 lipca 2017r., dla zamówień w ramach prawa opcji wraz z przekazaniem zamówienia na towar - Hełmy strażackie: 90 szt. w dniu podpisania umowy, dla zamówień w ramach prawa opcji wraz z przekazaniem zamówienia na towar - Buty strażackie specjalne skórzane: 90 par nie wcześniej niż w dniu 31 lipca 2017r., dla zamówień w ramach prawa opcji wraz z przekazaniem zamówienia na towar - Rękawice specjalne: 90 par w dniu podpisania umowy, 90 par nie wcześniej niż w dniu 31 lipca 2017r., - Kominiarki niepalne: 90 szt. w dniu podpisania umowy. 11. Przekazanie rozmiarów, w przypadku innym niż przy podpisaniu umowy, nastąpi za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na numer/adres podany w ofercie. 12. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów do 15% zakupionego towaru nieużywanego określonego w przedmiocie zamówienia w okresie 6 miesięcy od dnia dokonania odbioru towaru podlegającego wymianie na towar nowy o innym rozmiarze. 13. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 10.05.2016 r., (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). 14. Oferowany do sprzedaży towar winien być nowy i w pierwszym gatunku 15. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie. 16. Zamawiająca dopuszcza składanie ofert częściowych na minimum jedno kompletne zadanie. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę kompletną asortymentowo. W przypadku złożenia oferty niekompletnej asortymentowo oferta zostanie odrzucona.

II.5) Główny kod CPV: 18410000-6
Dodatkowe kody CPV:35113400-3, 18832000-0, 18444111-4, 18141000-9, 18443300-9, 18444000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiająca nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Zamawiająca dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia w zakresie postawionych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiająca nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Zamawiająca dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia w zakresie postawionych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiająca nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Zamawiająca dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia w zakresie postawionych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.Zdjęcia, wizualizacje, katalogi, foldery z danymi technicznymi lub rysunki poglądowe zaoferowanego towaru umożliwiające jego identyfikację 3.Ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na oferowany towar wydane przez CNBOP, zgodnie z „Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania” (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) zmienione rozporządzeniem MSWiA z dn. 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553 ze zm) 4.Ważny certyfikat oceny typu WE na oferowany towar wydany przez upoważnioną do tego jednostkę notyfikowaną zawierający informacje o warunkach jego wydania, opisy i rysunki niezbędne do identyfikacji oferowanego przedmiotu. Jeżeli certyfikat jest starszy niż 1 rok, aktualne sprawozdanie z badań potwierdzające kontrolę jakości w ramach sprawowania nadzoru nad certyfikatem WE przez jednostkę notyfikowaną – zgodnie z §40 lub 41 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) Nie dotyczy wykonawców, którzy uzyskali certyfikat WE w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed terminem otwarcia ofert 5.Deklarację zgodności WE na oferowany towar, zgodnie z wymaganiami § 36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) oraz wymaganiami stosownych norm. Deklarację zgodności WE wystawia producent lub jego upoważniony przedstawiciel
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY 2.Upoważnienie osób podpisujących ofertę jeżeli nie wynika z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy 3.Dowód wniesienia wadium 4.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającą na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: Nr /zadania/Przedmiot zamówienia/Wysokość wadium; I Ubrania specjalne 9700,00 zł; II Buty specjalne gumowe 2400,00 zł; III Hełmy 1700,00 zł; IV Buty specjalne skórzane 1500,00 zł; V Rękawice specjalne 700,00 zł; VI Kominiarki niepalne 200,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek zamawiającej w NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000. Zamawiająca uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli w dniu otwarcia ofert wadium będzie się znajdowało na koncie Zamawiającej. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3.W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiającej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 4.Zamawiająca nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającą w niniejszej SIWZ 5.Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ 6.Wymagany termin ważności wadium, wniesionego w formie innej niż pieniądz, musi obejmować 30 dniowy okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) 7.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium w jednej ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony 8.Zamawiająca zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiająca zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 10.Zamawiająca niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 11.Zamawiająca zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 12.Wykonawca traci wadium, gdy: 1)Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy (wezwanie do uzupełnienia dokumentów), nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25. ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancji 10
Czas realizacji zamówienia 30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: a)konieczności wprowadzenia korzystnych dla Zamawiającej zmian cech towaru; b)konieczności korzystnej zmiany wynagrodzenia, związanej ze zmianą cech towaru; c)gdy świadczenie Wykonawcy stało się z przyczyn obiektywnych świadczeniem niemożliwym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; d)likwidacji przedsiębiorstwa wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość ze względu na to, że majątek upadłego nie wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania, a także w przypadku powzięcia przez Zamawiającą wiadomości o zaistnieniu lub możliwość zaistnienia w krótkim czasie niewypłacalności Wykonawców; e)wystąpienia uzasadnionych, obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy ani Zamawiającej okoliczności powodujących przedłużenie terminu realizacji zamówienia; f)zmiany stawki podatku VAT, co zostanie unormowane odpowiednim aneksem do umowy – dotyczy ceny brutto; g)gdy zajdą przesłanki określone w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1.Wykonawca wyodrębni i oznaczy klauzulą „TAJNE” (wyraźny czerwony napis) te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2.Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 3.Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią informacje odczytane na otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 4.Zamawiający nie ujawni tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu wykazania zasadności zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą uzasadnienie dokonania takiego utajnienia z jego oferty tych informacji w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 1503 ze zm.) tj. tych informacji (wiadomości), które spełniają łącznie następujące warunki: 1)nieujawnione zostały do wiadomości publicznej; 2)są to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 3)przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiająca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony prawnej informacji po złożeniu przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/02/2017, godzina: 9:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w pkt. 19.2.SIWZ pod warunkiem, iż zaistnieją przesłanki określone w art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a) ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy będzie zobowiązany dostarczyć uchwałę, zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: Ubrania specjalne (kurtka, spodnie)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa 180 kpl. ubrań specjalnych (kurtka, spodnie)- zamówienie zasadnicze oraz 60 kpl. ubrań specjalnych (kurtka, spodnie) - zamówienie w ramach prawa opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18410000-6, 35113400-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancji 10
Czas realizacji zamówienia 30
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Maksymalny czas wykonania zamówienia zasadniczego liczony od dnia przekazania Wykonawcy rozmiarów stanowi kryterium oceniane. Zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania rozmiarów. 2.Zamawiająca przekaże Wykonawcy rozmiary przedmiotu zamówienia w następujących terminach: - 90 kpl. w dniu podpisania umowy; - 90 kpl. nie wcześniej niż w dniu 31 lipca 2017 r. - dla zamówień w ramach prawa opcji wraz z przekazaniem zamówienia na towar 3.W przypadku realizacji zamówienia wynikającego z prawa opcji, obowiązywał będzie termin realizacji jak dla zamówienia zasadniczego, liczony od dnia złożenia pisemnego zamówienia wraz z przekazaniem rozmiarów
Część nr: II    Nazwa: Buty specjalne strażackie gumowe, wkłady do butów specjalnych strażackich gumowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa 160 par (zamówienie zasadnicze) oraz 50 par (zamówienie w ramach prawa opcji)butów specjalnych strażackich gumowych oraz 200 par (zamówienie zasadnicze) oraz 50 par (zamówienie w ramach prawa opcji) wkładek do butów specjalnych strażackich gumowych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18832000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancji 10
Czas realizacji zamówienia 30
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Maksymalny czas wykonania zamówienia zasadniczego liczony od dnia przekazania Wykonawcy rozmiarów stanowi kryterium oceniane. Zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania rozmiarów 2.Zamawiająca przekaże Wykonawcy rozmiary przedmiotu zamówienia w następujących terminach: Buty gumowe: - 70 par w dniu podpisania umowy - 90 par nie wcześniej niż w dniu 31 lipca 2017 r. - dla zamówień w ramach prawa opcji wraz z przekazaniem zamówienia na towar Wkłady do butów: - 100 par w dniu podpisania umowy - 100 par nie wcześniej niż w dniu 31 lipca 2017 r. - dla zamówień w ramach prawa opcji wraz z przekazaniem zamówienia na towar 3.W przypadku realizacji zamówienia wynikającego z prawa opcji, obowiązywał będzie termin realizacji jak dla zamówienia zasadniczego, liczony od dnia złożenia pisemnego zamówienia wraz z przekazaniem rozmiarów
Część nr: III    Nazwa: Hełmy strażackie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa 90 szt. (zamówienie zasadnicze) oraz 20 szt. (zamówienie w ramach prawa opcji) hełmów strażackich
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18444111-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancji 10
Czas realizacji zamówienia 30
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Maksymalny czas wykonania zamówienia zasadniczego liczony od dnia przekazania Wykonawcy rozmiarów stanowi kryterium oceniane. Zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania rozmiarów. 2.Zamawiający przekaże Wykonawcy rozmiary przedmiotu zamówienia w dniu podpisania umowy. Dla zamówień w ramach prawa opcji, rozmiary zostaną podane wraz z przekazaniem zamówienia na towar 3.W przypadku realizacji zamówienia wynikającego z prawa opcji, obowiązywał będzie termin realizacji jak dla zamówienia zasadniczego, liczony od dnia złożenia pisemnego zamówienia wraz z przekazaniem rozmiarów
Część nr: IV    Nazwa: Buty specjalne strażackie skórzane z membraną
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa 90 par (zamówienie zasadnicze) oraz 25 par (zamówienie w ramach prawa opcji) butów strażackich specjalnych skórzanych z membraną
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18832000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancji 10
Czas realizacji zamówienia 30
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Maksymalny czas wykonania zamówienia zasadniczego liczony od dnia przekazania Wykonawcy rozmiarów stanowi kryterium oceniane. Zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania rozmiarów. 2.Zamawiający przekaże Wykonawcy rozmiary przedmiotu zamówienia nie wcześniej niż w dniu 31 lipca 2017 r. Dla zamówień w ramach prawa opcji, rozmiary zostaną podane wraz z przekazaniem zamówienia na towar 3.W przypadku realizacji zamówienia wynikającego z prawa opcji, obowiązywał będzie termin realizacji jak dla zamówienia zasadniczego, liczony od dnia złożenia pisemnego zamówienia wraz z przekazaniem rozmiarów
Część nr: V    Nazwa: Rękawice specjalne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa 180 par rękawic specjalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18141000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancji 10
Czas realizacji zamówienia 30
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Maksymalny czas wykonania zamówienia zasadniczego liczony od dnia przekazania Wykonawcy rozmiarów stanowi kryterium oceniane. Zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania rozmiarów. 2.Zamawiająca przekaże Wykonawcy rozmiary przedmiotu zamówienia w następujących terminach: - 90 par w dniu podpisania umowy; - 90 par nie wcześniej niż w dniu 31 lipca 2017 r
Część nr: VI    Nazwa: Kominiarki niepalne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa 90 szt. kominiarek niepalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18444000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancji 10
Czas reaizacji zamówienia 30
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Maksymalny czas wykonania zamówienia zasadniczego liczony od dnia przekazania Wykonawcy rozmiarów stanowi kryterium oceniane. Zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania rozmiarów 2.Zamawiająca przekaże Wykonawcy rozmiary przedmiotu zamówienia w dniu podpisania umowy.

   

Additional information

Ogłoszenia


Konferencja


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc