Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Zakup przenośnego chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas GC/MS

Polska-Częstochowa: Chromatografy

2020/S 101-243761

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Adres pocztowy: ul. Sabinowska 62
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 343477000
Faks: +48 343477104

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cspsp.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.cspsp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielna państwowa jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Zakup przenośnego chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas GC/MS.

Numer referencyjny: WT.2370.9.2020
II.1.2) Główny kod CPV
38432200
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 1 sztuki przenośnego chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas GC/MS.

2. CPV: 38432200-4 chromatografy; 38433000-9 spektometry.

3. Szczegółowy zakres zamówienia – wymagania minimalne – określa SIWZ.

4. Wymagany okres rękojmi i gwarancji liczonej od dnia odbioru przedmiotu zamówienia: 24 miesiące.

5. Miejsce realizacji zamówienia – dostawę do siedziby zamawiającej, tj. Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, ul. Sabinowskiej 62/64, zapewnia Wykonawca na własny koszt.

6. Wymagany termin płatności – 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

7. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie pracowników Kupującej potwierdzone wydaniem stosownego zaświadczenia w zakresie eksploatacji i obsługi wraz z zaawansowanym szkoleniem aplikacyjnym do wprowadzenia analitu do urządzenia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 1 sztuki przenośnego chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas GC/MS.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 15 000,00 PLN.

2. Szczegóły dotyczące przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert, o których mowa w pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia, zostały określone w SIWZ w pkt 18.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, tj. polegającą na dostarczeniu co najmniej: jednego chromatografu gazowego z potwierdzeniem, że dostawa ta została wykonana należycie. Wartość zrealizowanej dostawy (dostarczonego urządzenia z osprzętem) musi opiewać na kwotę min. 300 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, tj. polegającą na dostarczeniu co najmniej: jednego chromatografu gazowego z potwierdzeniem, że dostawa ta została wykonana należycie. Wartość zrealizowanej dostawy (dostarczonego urządzenia z osprzętem) musi opiewać na kwotę min. 300 000,00 PLN z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta na podstawie projektu umowy znajdującego się w pkt 21 SIWZ. Realizacja umowy zostanie przeprowadzona na zasadach określonych w projekcie.

Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na zasadach określonych w SIWZ w przypadkach określonych w projekcie umowy (pkt 21 SIWZ, § 8 projektu umowy) które zostały przywołane w pkt VI.3 „Informacje dodatkowe” niniejszego ogłoszenia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:45
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Sala konferencyjna w budynku administracyjnym Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 15 000,00 PLN.

2. Zamawiająca będzie wymagała wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiająca przewiduje możliwość dokonywania zmian do umowy, w przypadku:

— zmiany rozwiązań technicznych lub/i konstrukcyjnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności poprzez zastosowanie nowych rozwiązań, ulepszających działanie elementów i wyposażenia urządzenia w stosunku do złożonej oferty,

— braku możliwości zapewnienia wyposażenia urządzenia odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego,

— zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotu umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa,

— zagrożenia terminowej realizacji płatności przez Kupującą z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów nadrzędnych, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp. w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez KIO.

12. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

13. KIO rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi KIO. Prezes KIO może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez KIO, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.

14. KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:

— w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp,

— odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony,

— odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie Pzp,

— odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez KIO w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się,

— odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu,

— odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp.

15. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes UZP.

16. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej reguluje dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020

Additional information

Ogłoszenia


Każdy może wesprzeć ukraińskich strażaków!


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc