Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Ocena zagrożenia wybuchem

 

 

Ocena zagrożenia wybuchem oraz dyrektywy ATEX. Zastosowanie w praktyce.

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienia rzeczoznawcom zagadnień z zakresu oceny zagrożenia wybuchem zawartych w aktach prawnych oraz normach. W trakcie szkolenia rzeczoznawcy zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi oceny zagrożenia wybuchem oraz urządzeniami stosowanymi w strefach zagrożenia wybuchem. Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady dotyczące klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem, obliczenia przyrostu ciśnienia, projektowania urządzeń zabezpieczających oraz weryfikacja projektów pod względem kompletności informacji dotyczących występujących zagrożeń wybuchowych. Dodatkowo poprzez zajęcia pokazowe uczestnicy będą mogli w warunkach rzeczywistych obserwować występowanie zjawisk wybuchowych.

Termin szkolenia: 04.12.2020 r.

Liczba przyznanych punktów: 3

Liczba miejsc: 50

Koszt szkolenia: 750 zł.

 

Organizator szkolenia

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
ul. Sabinowska 62/64
42-200 Częstochowa
tel. (34) 34-77-000, fax: (34) 34-77-104,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Program szkolenia

Lp.

Temat

Liczba godzin zegarowych

T

P

R

1.

1.1. Ocena zagrożenia wybuchem w świetle aktualnych norm i aktów prawnych.

1.2. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem w oparciu o PN-EN 60079-10-1:2016 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.

2

-

2

2.

Ocena ryzyka wybuchowego w obszarach występowania pyłów palnych. Atmosfery wybuchowe - Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni - Pyłowe atmosfery wybuchowe.

2

-

2

3.

Studium przypadku - zajęcia warsztatowe. Ocena ryzyka wybuchem w malarniach i lakierniach.

-

1

1

4.

Studium przypadku - zajęcia warsztatowe. Ocena ryzyka wybuchu w pomieszczeniach akumulatorowni.

-

1

1

5.

Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu pyłów. Zjawiska wybuchowe - zajęcia pokazowe.

-

2

2

OGÓŁEM

4

4

8

 

Zakres tematyczny szkolenia

1. Ocena zagrożenia wybuchem w świetle wymagań dyrektyw Atex.

 1. Podstawowe pojęcia, akty prawne i normy dotyczące zagrożenia wybuchem.
 2. Wymagania oceny zagrożenia wybuchem oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.
 3. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem dla gazów i par cieczy.
 4. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem dla pyłów.
 5. Analiza możliwych źródeł zapłonu.
 6. Zasady klasyfikacji pomieszczeń do zagrożenia wybuchem.
 7. Wybuchy gazowe i pyłowe, różnice w przebiegu i ocenie skutków.

2. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem w oparciu o PN-EN 60079-10-1:2016 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe Urządzenia elektryczne.

 1. Zasady wyznaczania zasięgu stref zagrożenia wybuchem – przykłady:
  - Gazy (metan, lpg, amoniak, wodór itp.)
  - Pary cieczy palnych (alkohol etylowy, benzyna, rozpuszczalniki organiczne)
 2. Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w strefach zagrożenia wybuchem - wymagania.
 3. Dopuszczenia urządzeń do pracy w strefach zagrożenia wybuchem (zasady certyfikacji).

2.1. Ocena ryzyka wybuchowego w obszarach występowania pyłów palnych.

 1. Zasady wyznaczania zasięgu stref zagrożenia wybuchem – przykłady:
  - Pyły metali
  - Pyły substancji organicznych
 2. Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w pyłowych strefach zagrożenia wybuchem - wymagania.
 3. Urządzenia ograniczające skutki wybuchu pyłów.

3. Studium przypadku - zajęcia warsztatowe (chat, forum)

 1. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem dla wybranych instalacji:
  a. Kabiny lakiernicze
  b. Akumulatorownie.
  c. Instalacja technologiczna z cieczami palnymi
 2. Projektowanie wentylacji awaryjnej.
 3. Obliczanie przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu.
 4. Projektowanie powierzchni i urządzeń odciążających.
 5. Weryfikacja projektów pod względem kompletności informacji dotyczących występujących zagrożeń wybuchowych.

4. Zjawiska wybuchowe - zajęcia pokazowe (prezentacja)

 1. Zajęcia laboratoryjne dotyczące wybuchowości pyłów (Laboratorium Fizykochemii spalania i środków gaśniczych CS PSP).
 2. Zajęcia laboratoryjne dotyczące wybuchowości gazów i par cieczy (Laboratorium Fizykochemii spalania i środków gaśniczych CS PSP).
 3. Zajęcia poligonowe dotyczące wybuchowości pyłów i gazów (poligon CS PSP).
 4. Zajęcia poligonowe dotyczące skutków samozapalenia na skutek reakcji chemicznych (poligon CS PSP).

 

Charakterystyka wykładowców

1. mgr inż. Grzegorz Ogrodnik
Starszy wykładowca w Zakładzie Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń w Katedrze Bezpieczeństwa Budowli i Rozpoznawania Zagrożeń Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Obszar zainteresowań zawodowych oraz tematyka prowadzonych zajęć na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych związane z analizami ryzyka wybuchowego (ATEX i SEVESO). Absolwent studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej „Bezpieczeństwo procesów przemysłowych”, absolwent studiów podyplomowych Głównego Instytutu Górnictwa "Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem", specjalista w zakresie bezpieczeństwa technicznego ATEX, rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, właściciel i ekspert ds. ochrony przeciwwybuchowej w firmie Feraatex. Praktyk i szkoleniowiec. Ekspert w międzynarodowym zespole ustalającym przyczyny wybuchu w zakładzie branży spożywczej, doradca techniczny ds. ATEX w zespole audytowym niemieckiej grupy kapitałowej zakładów branży spożywczej w Niemczech, Danii, Szwecji, Litwie, Słowacji i w Polsce, autor praktycznych opracowań
z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej dla obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, centrów logistycznych, obiektów produkcyjno-magazynowych, w tym w branży spożywczej, samochodowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, lakierniczej, metalizacji natryskowej, oczyszczalni ścieków i innych. Prelegent na branżowych konferencjach technicznych oraz na autorskich szkoleniach prowadzonych w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej PIB z tematyki ochrony przeciwpożarowej i dyrektywy ATEX.

2. Robert Grzywaczewski
Technolog lakierni ciekłych (usługowych i przemysłowych), projektant wentylacji, układów technologicznych i organizacji potoku produkcji w lakierniach ciekłych.
Na początku kariery zawodowej (od 1992 roku) związany z kadrą zarządu i nadzoru czterech lakierni usługowych autoryzowanych serwisów samochodowych. Po sześciu latach pracy najemnej na stanowiskach kierowniczych (w czerwcu 1998 roku) rozpoczyna działalność doradczą i projektową w branży usługowych lakierni ciekłych funkcjonując jako biuro projektów PROJEKTER. Nowa firma swoje działania skoncentrowała na projektowaniu lakierni branży samochodowej i stolarskiej.
W trakcie prowadzonych projektów obiektów usługowych Robert Grzywaczewski nawiązał trwały kontakt z producentami urządzeń wyposażenia lakierni ciekłych przechodząc także szereg zagranicznych specjalistycznych szkoleń zawodowych w zakresie technologii materiałowej, oraz budowy i zasady działania urządzeń. Poszerzenie wiedzy zawodowej w zakresie technologii materiałowej i budowie maszyn umożliwia dalszy rozwój specjalizacji biura projektów.
W 2005 roku po siedmiu latach prowadzonej działalności jako specjalistyczne biuro projektów technicznych PROJEKTER, Robert Grzywaczewski wkracza w realizację i projektowanie produkcyjnych linii lakierni ciekłych. Od 2005 roku biuro rozszerza swoją ofertą o kompletne projekty budowlane i pełny zakres realizacji procedur w tym pełnego zakresy dokumentacji związanej z ochroną środowiska wymaganiami BHP i SAN-EPID, ochroną przeciwpożarową i przeciwwybuchową. W kwietniu 2020 firma z powodu szybkiego rozwoju, przekształcona została w spółkę prawa handlowego PROJEKTER Sp. z o.o. W okresie od 2006 do 2020 roku Robert Grzywaczewski uczestniczył jako prelegent w czterech sympozjach branżowych, jedenastu szkoleniach i opublikował dwadzieścia siedem tekstów w zakresach technicznych i formalnoprawnych dotyczących funkcjonowania i organizacji lakierni ciekłych. W zakresie opublikowanych tekstów znajduję się siedem ściśle związanych tematycznie z ochroną przeciwwybuchową lakierni ciekłych, oraz cztery kolejne powiązane z tym zagadnieniem.
Robert Grzywaczewski uczestnicząc w projektach, budowie wyposażeniu i organizacji wielu obiektów z lakierniami, zgromadził dużą ilością wyników pomiarowych, badań i przeprowadził szereg analiz. Zgromadzony materiał w świetle obowiązujący przepisów i zasad ochrony przeciwwybuchowej w lakierniach ciekłych pozwolił na sformułowanie istotnych wniosków dla sprecyzowania zasad i trybu przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem w lakierniach ciekłych.
Dotyczy to szczególnie :
1. Powstawania i składu atmosfery wybuchowej w trakcie procesu lakierowania i fazy suszenia powłok lakierowych.
2. Wyznaczenia przestrzeni zagrożonej wybuchem.
3. Klasyfikacji przestrzeni zagrożonej wybuchem jako miejscowe strefy zagrożenia wybuchem
4. Zasad przeprowadzenia obliczenia i składników obowiązującego wzoru do klasyfikacji pomieszczenia lakierni i kabiny lakierniczej jako zagrożonej, lub nie zagrożonej wybuchem (przyrost ciśnienia wybuchu powyżej 5,0 Kpa)
5. Zestawienia tekstu i wytycznych norm bezpieczeństwa dla maszyn (kabiny lakiernicze i suszarki) z ogólnymi wytycznymi zasad ochrony przeciwwybuchowej w lakierniach ciekłych.

3. mgr inż. Rafał Szczypta
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

4. inż. Paweł Obważanek

 • Tytuł inżyniera pożarnictwa – ukończone studia inżynieryjne Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • Potwierdzone kompetencje „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx)” przez jednostkę certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
 • Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Zapobieganie pożarom i awariom”  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
 • Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
 • Niezbędne doświadczenie w nadzorze nad prowadzeniem dokumentacji w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, w tym w związku z czynnym wykonywaniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w rozumieniu art. 23. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
 • Biegły Sądowy w zakresie pożarnictwa, ochrony przeciwwybuchowej i bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 • Uprawnienia Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

5. mgr inż. Robert Żuczek

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – 2000 - Inżynier pożarnictwa (Nr dyplomu SGSP 3166/2000)
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – 2003 - Magister inżynier pożarnictwa (Nr dyplomu SGSP 4043/2003)
 • Politechnika Łódzka – 2003-2004  - Studia podyplomowe: Bezpieczeństwo procesów przemysłowych
 • Akademia Polonijna w Częstochowie – 2006 - Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne
 • First Certificate  in English - 2007 - Egzamin FCE
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – 2014 - Studia podyplomowe: Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - 2019 (Nr uprawnień 693/2019)

 

Warunki udziału w szkoleniu

Aby zarejestrować się na szkolenie proszę założyć konto w systemie rezerwacji CS PSP rezerwacja, a następnie dołączyć do kursu „rzecz-elearning-ATEX 04.12.2020 r.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Dane, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • nazwa firmy wraz z adresem i NIP-em (w przypadku wyboru formy prawnej „firma”)

zostaną umieszczone na fakturze za wykonane szkolenie.

Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e-mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Szkolenie realizowane będzie w formie zdalnej a materiały szkoleniowe będą dostępne na platformie e-learningowej (https://cspsp.pl/elearning/), do której dostęp uzyskuje się z wykorzystaniem adresu e-mail podanego podczas tworzenia konta w systemie rezerwacji oraz hasła używanego w systemie rezerwacji.

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną przesłane w chwili ukończenia rekrutacji.

Centralna Szkoła PSP zastrzega sobie, możliwość odwołania przedmiotowego szkolenia lub zamianę jego terminu w przypadku braku zainteresowania (minimalna liczba uczestników wynosi 25 osób.)

Additional information