Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Rekrutacja na Dzienne Studium Aspirantów PSP w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022

Wyniki kandydatów biorących udział w naborze na kształcenie dzienne 2021/2022:

 

 
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na Dzienne Studium Aspirantów PSP w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022

Ogłoszenie wyników sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu z braku lęku wysokości

Lista dopuszczonych do sprawdzianu pływania oraz braku lęku wysokości


Wyniki - ranking


Wyniki - zakwalifikowani


Wyniki - sprawność 06-09.07.2021

 


Wzór/Raport - rezygnacja z procesu naboru

 

 

KOMUNIKAT

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż do odwołania, dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2021/2022 można składać jedynie drogą korespondencyjną.
Wydrukowane i podpisane podanie wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Centralna Szkoła PSP, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 CZĘSTOCHOWA.
Osobiste składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 /w godzinach pracy szkoły/) udziela:

 1. st. kpt. Dawid Kręciwilk tel. (34) 34-77-321
 2. Pani Danuta Sioma tel. (34) 34-77-551
 3. Pani Jadwiga Ściebiorowska tel. (34) 34-77-552

Zaktualizowany proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej
na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2021/2022. [PDF]

 

Informujemy, że w procesie naboru do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa obowiązują zasady rekrutacji, do których zalicza się m.in.:

 1. Limit wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa do 25 roku życia;
 2. Brak egzaminu teoretycznego;
 3. Obowiązek posiadania świadectwa dojrzałości (należy złożyć ORYGINAŁ lub NOTARIALNIE POTWIERDZONĄ KOPIĘ);
 4. Obowiązek przystąpienia do pisemnej części egzaminu dojrzałości z przedmiotów:
  a) matematyka;
  b) język obcy (wybrany);
  c) jeden z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka lub biologia.
 5. Przeliczanie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na punkty rekrutacyjne z preferencją punktową dla poziomu rozszerzonego.

Ważne informacje dotyczące naboru:

 1. Termin złożenia wymaganych dokumentów: do 17 maja 2021 r.;
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 3. Przebieg postępowania rekrutacyjnego:
  a) weryfikacja podań i dołączonych do nich dokumentów;
  b) ustalenie punktów rekrutacyjnych;
  c) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania;
  d) sporządzenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych i opublikowanie na stronie internetowej szkoły.
 4. Wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (wystawione nie wcześniej niż 14.06.2021 r.) potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania.

Filmy instruktażowe przebiegu konkurencji:

Podstawy prawne regulujące nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz.1313), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001313/U/D20181313Lj.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz. 672);

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000672

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703

 

 

Additional information