Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Egzaminy zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji MS.21 Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Egzamin odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2021 roku w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

Część pisemna egzaminu - 01 czerwca 2021 r. godz. 12.00.
Część praktyczna egzaminu – 02 czerwca 2021 r. godz. 11.00.

Część pisemna:
Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Część praktyczna:
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz:

 • kalkulator prosty*,
 • ołówek,
 • gumka,
 • linijka,
 • temperówka

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Pełna treść Komunikatu Dyrektora CKE ws przyborów pomocniczych:

https://cke.gov.pl/

 

Poniżej przedstawiono:

 • wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 r. w kontekście zagrożenia COVID-19,
 • harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Szczegółowe informacje organizacji egzaminu CS PSP tj. godzin w jakich zdający powinni się zgłosić do CS PSP, sposobu poruszania się po Szkole oraz inne wskazania będą umieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie.

 

Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji BPO.03 Wykonywanie działań ratowniczych

Egzamin pisemny odbędzie się w dniach 25-27 maja 2021 roku w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

Część pisemną (test) będą Państwo zdawać na stanowiskach komputerowych. W związku z tym będą Państwo podzieleniu na grupy 18 osobowe a egzamin będzie się odbywał w Sali informatycznej.

 • 25 maja 2021 r. godzina: 11.00, 13.00, 15.00
 • 26 maja 2021 r. godzina: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00
 • 27 maja 2021 r. godzina 9.00, 11.00

Część praktyczną egzaminu będą Państwo zdawać w dniach 11 czerwca 2021 r. oraz 14-19 czerwca 2021 r. w grupach 6-osobowych w godzinach 8.00, 11.00, 14.00, 17.00.

Zdający zostali podzieleni na grupy wg kolejności alfabetycznej.

Szczegółowy termin egzaminu dla każdego zdającego będzie umieszczony informacjach na platformie Microsoft Teams

Część pisemna BPO.03 Wykonywanie działań ratowniczych:
Każdy zdający powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Część praktyczna BPO.03 Wykonywanie działań ratowniczych:
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz:

 • umundurowanie specjalne
 • buty specjalne
 • hełm
 • rękawice
 • kominiarka
 • pas strażacki
 • zatrzaśnik

Pełna treść Komunikatu Dyrektora CKE ws przyborów pomocniczych:

https://cke.gov.pl/

 

Poniżej przedstawiono:

 • wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 r. w kontekście zagrożenia COVID-19,
 • harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Szczegółowe informacje organizacji egzaminu CS PSP tj. godzin w jakich zdający powinni się zgłosić do CS PSP, sposobu poruszania się po Szkole oraz inne wskazania będą umieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:

I. Wymagania ogólne

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).

II. Środku bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2) wychodzi do toalety
  3) podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego)
  4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 5. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 6. W przypadku egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.

III. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
  1) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach),
  2) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały,
  3) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych),
  4) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi),
  5) w przypadku części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzanej przy komputerze – podzielić zdających z jednej zmiany (godziny/sali) na dwie mniejsze grupy i umożliwić przystąpienie do egzaminu zdającym z obu grup w ramach czasu przeznaczonego dla danej zmiany,
  6) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin,
  7) jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do Szkoły.
 2. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.


Pełny tekst wytycznych dotyczących organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
https://cke.gov.pl/

Additional information