Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

bryg. mgr inż. Dariusz Andryszkiewicz

Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 1. Administratorem jest Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarniczej w Częstochowie.
  Dane teleadresowe: 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64,
  tel. (34) 34-77-100, fax. (34)34-77-104, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (CS PSP) sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych CS PSP:
  bryg. mgr inż. Dariusz Andryszkiewicz
  adres: 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. (34) 34-77-617, fax. (34) 34-77-104

 3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
  W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

  Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
  • celach przetwarzania,
  • podstawach prawnych przetwarzania,
  • osobach, których dane są przetwarzane,
  • odbiorcach danych,
  • okresach przechowywania,
  zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 4. Odbiorcy danych osobowych.
  W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
  a. prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  b. prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  c. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  d.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Do zadań IOD należy w szczególności:

Realizowanie zadań Inspektora ochrony danych osobowych w CS PSP w Częstochowie (IOD) poprzez:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego, funkcjonariuszy oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe w CS PSP o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych;

b) doradzanie i udzielanie konsultacji Administratorowi lub SOD w kwestiach:
- zasadności przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
- realizacji praw osoby, której dane dotyczą,
- metodyki przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
- zabezpieczeń, w tym środków technicznych i organizacyjnych, stosowanych w celu minimalizowania wszelkich zagrożeń praw i interesów osób, których dane podlegają ochronie,
- prawidłowości przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych osobowych i zgodności jej wyników z wymogami oraz podjęcia decyzji o kontynuowaniu przetwarzania, lub konieczności wdrożenia zabezpieczeń, czy ostatecznie konsultacji z organem nadzorczym;

c) monitorowanie:
- przestrzegania przepisów oraz innych obowiązujących procedur w dziedzinie ochrony danych osobowych,
- działań realizowanych przez administratora mających na celu zwiększenie świadomości ochrony danych osobowych,
- szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych, prowadzonych w CS PSP,
- przebiegu audytów prowadzonych w zakresie ochrony danych osobowych;

d) udzielanie na żądanie administratora zalecenia w zakresie oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania;

e) współpraca bezpośrednio z organem nadzorczym i pełnienie funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w szczególności w przypadku uprzedniej konsultacji oceny skutków.

 

Klauzula Informacyjna Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w postępowaniu w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy/w drodze do i z pracy lub wystąpieniem podejrzenia choroby zawodowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z SWD PSP

Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony ppoż

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów

Additional information