Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

"Dydaktyka

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Dydaktyka

Aula

Kształcenie i doskonalenie zawodowe w swojej istocie łączy w integralną całość zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym. Z analizy treści programów wynika, że zajęcia praktyczne to około 72% ogólnej liczby godzin programowych w systemie kształcenia stacjonarnego aspirantów PSP i około 63% godzin programowych na kursie kształcenia podoficerów PSP. Treści programów powodują konieczność stosowania praktycznych metod nauczania, dostosowania warunków i przebiegu zajęć do rzeczywistych sytuacji.

Celem zajęć jest pobudzenie aktywności i samodzielności poznawczej uczących się, umiejętności łączenia wiedzy naukowej z praktyką funkcjonowania jednostek ratowniczo-gaśniczych, w tym prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Zapewnienie możliwości realizacji tak założonych celów jest troską kadry kierowniczej i dydaktycznej szkoły. Poligon szkolny, laboratoria przedmiotowe i sale wykładowe wyposażone są w nowoczesne stanowiska do ćwiczeń, pomoce dydaktyczne, techniczne środki przekazu i analizy informacji. Należy podkreślić fakt, że wiele stanowisk, środków i pomocy dydaktycznych stworzyli słuchacze szkoły jako część praktyczną do prac dyplomowych i zaliczeniowych.

Ćwiczenia praktyczne z poszczególnych przedmiotów odbywają się w laboratoriach przedmiotowych i na poligonie szkolnym. Kształcenie teoretyczne prowadzone jest w 15 salach wykładowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny, środki i pomoce dydaktyczne. Wykłady dla słuchaczy odbywają się w auli wyposażonej w nowoczesny sprzęt audiowizualny i system tłumaczenia symultanicznego.

Ćwiczenia praktyczne z poszczególnych przedmiotów odbywają się w następujących laboratoriach przedmiotowych:

Laboratorium technicznych systemów zabezpieczeń pożarowych

Przeznaczone do realizacji zajęć z przedmiotu "Zaopatrzenie wodne, urządzenia i gaśnicze i zabezpieczające", wyposażone jest w: - stanowisko do badania czułości czujek pożarowych podczas pożarów testowych, - stanowisko do badania powierzchni zraszania tryskaczy i zraszaczy, - stanowisko do prezentacji gaszenia pożaru testowego urządzeniem tryskaczowym, - stanowisko do prezentacji gaszenia pożaru testowego urządzeniem gaśniczym na dwutlenek węgla, - stanowisko do prezentacji gaszenia pożaru testowego aerozolowym urządzeniem gaśniczym, - stanowisko do prezentacji monitoringu pożarowego.

Laboratorium bezpieczeństwa budynków

Laboratorium bezpieczeństwa budynków wyposażone jest w szereg stanowisk służących prezentacji zachowania się różnych wyrobów budowlanych w warunkach pożarowych. Stanowiska spełniające wymagania PN to: - stanowisko do określania stopnia palności materiałów budowlanych, - stanowisko do badania odporności dachu na ogień zewnętrzny. W laboratorium zgromadzono wiele pomocy dydaktycznych służących prezentacji rozwiązań technicznych wykorzystywanych w zabezpieczeniach przeciwpożarowych wyrobów i elementów budowlanych.

Laboratorium sprzętu ochrony dróg oddechowych

Laboratorium sprzętu ochrony dróg oddechowych wyposażone jest w komorę dymową Auer. W komorze przeprowadza się ćwiczenia i testy sprawnościowe mające na celu przygotowanie strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych przy występowaniu dużych obciążeń psychofizycznych takich jak: brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas. Ponadto w przyległych pomieszczeniach znajdują się następujące stanowiska: - stanowisko do napełniania butli powietrznych stosowanych w aparatach ochrony dróg oddechowych, - stanowisko do przeprowadzania kontroli szczelności masek powietrznych stosowanych do ochrony dróg oddechowych, - stanowisko do przeprowadzania próby szczelności ubrań gazoszczelnych.

Laboratorium fizykochemii spalania i środków gaśniczych

Wyposażenie i budowa laboratorium umożliwiają słuchaczom bezpieczną obserwację oraz samodzielne przeprowadzanie badań zjawisk, z którymi mogą zetknąć się podczas działań ratowniczo-gaśniczych. W laboratorium znajdują się przyrządy służące do obserwacji i badań zjawisk związanych ze spalaniem i rozwojem pożarów. Słuchacze samodzielnie przeprowadzają między innymi doświadczenia w spalaniu różnorodnych ciał i cieczy w zróżnicowanych warunkach. Wyposażenie laboratorium pozwala także na przeprowadzanie doświadczeń badających własności fizyczne, chemiczne i użytkowe ciał oraz skuteczność wszelkiego rodzaju środków gaśniczych stosowanych w pożarnictwie. Laboratorium zapewnia możliwość przeprowadzenia wielu ćwiczeń dotyczących neutralizacji, sorpcji i dyspergowania w zakresie fizykochemicznych podstaw ratownictwa chemiczno-ekologicznego Laboratorium wyposażone jest w stanowiska pokazowe służące do prezentacji zagrożeń powodowanych przez gazy palne.

Laboratorium profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce

Obecnie laboratorium dysponuje następującymi stanowiskami:

 • stanowisko bo badań zabezpieczeń w instalacjach niskiego napięcia,
 • stanowisko do badań natężenia prądu przepływającego w strugach wody kierowanych na urządzenia pod napięciem,
 • stanowisko do badań rezystancji styku elektrycznego,
 • stanowisko do badań przewodów elektrycznych w stanach awaryjnych,
 • stanowisko do badań stopnia rozprzestrzeniania się ognia po przewodach elektrycznych,
 • stanowisko do badań elektrycznych źródeł światła.

Poza wyżej wymienionymi stanowiskami w laboratorium znajdują się również stanowiska pokazowe, dzięki którym można przedstawić budowę i zasadę działania między innymi urządzeń oświetlenia awaryjnego, urządzeń przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, przeciwpożarowych zabezpieczeń instalacji elektrycznych.

Laboratorium wyposażenia technicznego

W chwili obecnej laboratorium dysponuje następującymi stanowiskami:

 • stanowisko do naprawy i modernizacji armatury wodnej i pianowej,
 • stanowisko do naprawy i modernizacji sprzętu mechanicznego tj. pilarek do drewna, stali i betonu, pił szablastych
 • stanowisko do ostrzenia łańcuchów pilarek do drewna,
 • stanowisko do przeprowadzenia badań węży ssawnych na podciśnienie próbne,
 • stanowisko do konserwacji i napełniania gaśnic proszkowych.

Poza tymi stanowiskami w laboratorium znajduje się sprzęt i przekroje armatury wodnej i pianowej oraz elektroniczne tablice poglądowe prezentujące poszczególne fazy pracy układów wodno-pianowych samochodów gaśniczych.

Additional information