Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie strażaków z Mołdawii tura II - Polska Pomoc 2013

W dniach od 18 marca do 28 marca 2013 r. Centralna Szkoła PSP realizowała szkolenie dla 10 ratowników Straży Pożarnej z Mołdawii. Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie konsekwentnie realizuje ścisłą współpracę zagraniczną ze strażakami z Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemiec, Czech, Słowacji. Dzięki takim wspólnym szkoleniom stale podnoszony jest poziom zajęć dydaktycznych w częstochowskiej szkole.

Szkolenie w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie realizowane było w ramach projektu: „ROZPOZNAWANIE i LIKWIDACJA ZAGROŻEŃ w CZASIE POŻARÓW, RATOWNICTWA CHEMICZNEGO i TECHNICZNEGO” i było jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowego na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W ramach projektu ratownicy z Mołdawii zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania i likwidacji zagrożeń w ratownictwie chemicznym i technicznym. Dobór tematów został określony na podstawie wspólnych uzgodnień stron. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym, w nowoczesnych salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach, przez kadrę CS PSP oraz specjalistów zewnętrznych. Wspólne ćwiczenia naszych gości z Mołdawii z obsadą szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej były doskonałym polem do wymiany doświadczeń, a zarazem stwarzały możliwość porównania procedur ratowniczych w obydwu krajach.

Szkolenie zrealizowane w Centralnej Szkole PSP, przyczyniło się do wzrostu kompetencji służb publicznych Mołdawii, a tym samym pozwoliło na podniesienie efektywności wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego. Realizowany projekt jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy, w ramach której przeszkolono ratowników z Ukrainy i Gruzji w zakresie ratownictwa technicznego.

Szkolenia w roku bieżącym adresowane są do ratowników z Ukrainy, Mołdawii i Afganistanu.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi :

 • Rozpoznawanie zagrożeń - oznakowanie niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie,
 • Taktyka w ratownictwie chemicznym,
 • Sprzęt do ograniczania rozlewów olejowych,
 • Kierowanie działaniami ratowniczymi, koordynacja działań, współdziałanie z mediami,
 • Ratownictwo po wypadkach budowlanych, poszukiwanie zaginionych,
 • Podstawy prawne organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Polsce,
 • Zagrożenia chemiczne i ekologiczne – źródła, przyczyny i skutki ich występowania.
 • Taktyka w ratownictwie ekologicznym,
 • Rozpoznawanie zagrożeń - sprzęt kontrolno – pomiarowy do oznaczania niebezpiecznych związków chemicznych,
 • Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań,
 • Odzież oraz sprzęt ochrony osobistej ratownika,
 • Podział środków gaśniczych i ich działanie. Podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Gaszenie pożarów substancji szczególnie niebezpiecznych i innych,
 • Stałe urządzenia gaśnicze: wodne, pianowe, proszkowe, gazowe, aerozolowe,
 • Temperatura pracy urządzeń elektrycznych. Przyczyny występowania zagrożeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych.
 • Bezpieczeństwo pożarowe w zakresie użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych – zagadnienia prawne,
 • Statystyki przyczyn pożarów w Polsce,
 • Przykłady pożarów spowodowanych zjawiskami w urządzeniach i instalacjach elektrycznych,
 • Badanie: przewodów i kabli elektrycznych w warunkach przeciążenia, połączeń styków w urządzeniach i aparatach elektrycznych,
 • Wypadki w komunikacji drogowej z udziałem samochodów ciężarowych,
 • Awaryjne podnoszenie samochodów ciężarowych.
 • Analiza wybranych zdarzeń,
 • Zastosowanie sprzętu medycznego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wiedza pozyskana w czasie szkolenia zostanie przekazana strażakom z jednostek, w których pełnią służbę uczestnicy szkolenia. Działania realizowane w projekcie mają szczególne znaczenie dla zacieśnienia współpracy międzynarodowej dotyczącej tak ważnej dziedziny, jaką jest doskonalenie służb ratowniczych.

Realizowany projekt ma na celu wspieranie i promowanie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów. Przedsięwzięcie „Polska Pomoc 2012-2015”, który Centralna Szkoła PSP realizuje przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko szkolenie. Jest to również pomoc sprzętowa.

Ratownicy z Mołdawii wrócą do swojego kraju z m.in.:

 • ubraniami i obuwiem specjalnym,
 • detektorem wielogazowym,
 • zestawami do zabezpieczenia terenu akcji,
 • ubraniami gazoszczelnymi,
 • maskami z filtropochłaniaczami,
 • zestawami do dekontaminacji.

W ramach programu kulturalnego przygotowano wyjazd i zwiedzanie Krakowa. Nasi goście odwiedzili Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

W trakcie zakończenia szkolenia Komendant CS PSP st. bryg. Marek Chmiel powiedział:

„Podczas prowadzenia zajęć nasi wykładowcy starali się przedstawić Wam praktyczne umiejętności dotyczące zasad nowoczesnego ratownictwa chemicznego i technicznego. Z perspektywy tych dziesięciu dni szkolenia utwierdziłem się w przekonaniu, że to, co robimy ma głęboki sens. Poznałem wiele ciekawych osób. Nastąpiła wymiana poglądów i doświadczeń, a także pojawiły się nowe pomysły na organizowanie kolejnych ciekawych szkoleń. Niezwykła atmosfera, jaka panowała podczas każdego dnia, serdeczność wszystkich stron sprawiła, że z ochotą i radością podejmiemy się kolejnych zadań w ramach partnerstwa wschodniego”.

Podczas uroczystego zakończenia szkolenia Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel wraz z podpułkownikiem Ruszyka Witalij Ivanowiczem – dowódcą delegacji strażaków z Mołdawii, zadeklarowali chęć i potrzebę dalszej współpracy.

W trakcie trwania szkolenia ratownicy z Mołdawii spotkali się z:

 • Panem nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim – Zastępcą Komendanta Głównego PSP,
 • Panem nadbryg. Markiem Rączką – Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP,
 • Panem ppłk. Krzysztofem Tarapaczem – Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Częstochowie,
 • Panem nadkom. Sławomirem Litwinem – Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie,
 • Panem płk. Stanisławem Słyżem – Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy.

Zajęcia prowadzili pracownicy CS PSP oraz wykładowcy zewnętrzni:

 • bryg. Jan Kołdej – Fizykochemia Spalania,
 • mł. bryg. Wiesław Werner - Z-ca Dowódcy JRG – Taktyka Działań Gaśniczych,
 • mł. bryg. Marek Poterek - Taktyka Działań Ratowniczych – Ratownictwo Chemiczno – Ekologiczne,
 • st. kpt. Piotr Placek – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • st. kpt. Artur Ankowski- Taktyka Działań Ratowniczych - Ratownictwo Chemiczno – Ekologiczne,
 • st. kpt. Mariusz Przygoda – Rozpoznawanie Zagrożeń - Zagrożenia w Sieciach Elektrycznych,
 • st. kpt. Jarosław Wojtania - Ratownictwo Medyczne,
 • kpt. Paweł Penar – Ratownictwo Medyczne,
 • kpt. Dawid Kręciwilk – Środki Gaśnicze, Adrian Barasiński – Zagrożenia w Sieciach Elektrycznych,
 • bryg. Jacek Antos- Stałe Urządzania Gaśnicze,
 • bryg. Dariusz Kleszcz – Dowódca JRG Dąbrowa Górnicza – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego,
 • st. kpt. Artur Baszczyński - Specjalista w zakresie katastrof budowlanych – KW PSP Łódź,
 • asp. sztab. Krzysztof Siwicki z Chemicznej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Katowicach – Piotrowicach.

Additional information