Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie strażaków z Ukrainy tura II - Polska Pomoc 2013

W dniach od 8 do 19 kwietnia 2013r. Centralna Szkoła PSP realizowała szkolenie dla 20 przedstawicieli Straży Pożarnej z Ukrainy na czele z: Pułkownikiem Anatoliem Poliushkevyczem - Komendantem Zarządu Głównego Obrony Cywilnej w Obwodzie Rówieńskim, Pułkownikiem Mykolą Kozlovskyim – V-ce Rektorem Szkoły Straży w Winnicy, Pułkownikiem Anatoliem Popovem – Dowódcą Jednostki Awaryjno – Ratowniczej w Sewastopolu.

St. bryg. mgr inż. Marek Chmiel Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie konsekwentnie realizuje ścisłą współpracę zagraniczną ze strażakami z Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemiec, Czech, Słowacji. Dzięki wspólnym szkoleniom stale podnoszony jest poziom zajęć dydaktycznych w częstochowskiej szkole. Szkolenie w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie realizowane było w ramach projektu: „Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej wynikające z zagrożeń chemiczno – ekologicznych przy zdarzeniach masowych” i było jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W ramach projektu ratownicy z Ukrainy zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania i likwidacji zagrożeń w ratownictwie chemicznym i ekologicznym. Dobór tematów został określony na podstawie wspólnych uzgodnień. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym, w nowoczesnych salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach przez kadrę CS PSP .

Wspólne ćwiczenia naszych gości z Ukrainy z obsadą szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej były doskonałym polem do wymiany doświadczeń, a zarazem stwarzały możliwość porównania procedur ratowniczych w obydwu krajach. Szkolenie zrealizowane w Centralnej Szkole PSP, przyczyniło się do wzrostu kompetencji służb publicznych Ukrainy, a tym samym pozwoliło na podniesienie efektywności wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego.

Realizowany projekt jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy, w ramach której przeszkolono ratowników z Ukrainy i Gruzji w zakresie ratownictwa technicznego.

Szkolenia w roku bieżącym adresowane są do ratowników z Ukrainy, Mołdawii i Afganistanu.

Podczas uroczystego zakończenia szkolenia Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel wraz z pułkownikiem Romanem Ratusznym – Prorektorem Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia podpisali listy intencyjne dotyczące dalszego szkolenia i wymiany kadetów z częstochowskiej i lwowskiej szkoły pożarniczej.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi :

 • Zastosowanie sprzętu medycznego działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 • Parametry fizykochemiczne, toksyczne, pożarowe i wybuchowe niebezpiecznych zawiązków chemicznych,
 • Rozpoznawanie zagrożeń- oznakowanie niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie,
 • Rozpoznawanie zagrożeń- sprzęt kontrolno- pomiarowy oznaczania niebezpiecznych związków chemicznych,
 • Taktyka w ratownictwie chemicznym. Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań,
 • Sprzęt uszczelniający, armatura pompowa, zbiorniki do gromadzenia materiałów niebezpiecznych,
 • Alarmowanie, ostrzeganie i ewakuacja przy zdarzeniach zawiązanych z rozprzestrzeniającą się toksyczną chmurą,
 • Sprzęt ochrony dróg oddechowych stosowany w ratownictwie chemicznym,
 • Zasady doboru i przygotowania ratowników do działań w ratownictwie chemiczno-ekologicznym.
 • Ćwiczenia w komorze dymowej,
 • Podstawy prawne organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Polsce,
 • Zagrożenia chemiczne w czasie imprez masowych- źródła, przyczyny i skutki ich występowania, oddziaływanie niebezpiecznych związków chemicznych na organizmy żywe i środowisko,
 • Taktyka w ratownictwie chemicznym- praca w ubraniach gazoszczelnych,
 • Taktyka w ratownictwie chemicznym- ćwiczenia zgrywające,
 • Organizacja grupy specjalistycznej ratownictwa chemicznego,
 • Organizacja dekontaminacji wstępnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,
 • Organizacja dekontaminacji ostatecznej. Współdziałanie KDR z innymi służbami podczas dekontaminacji,
 • Budowa zestawu namiotów do dekontaminacji ostatecznej,
 • System zarządzania kryzysowego w Polsce,
 • Prowadzenie dekontaminacji przez zespoły ratownicze- ćwiczenia poligonowe.

Wiedza pozyskana w czasie szkolenia zostanie przekazana strażakom z jednostek, w których pełnią służbę uczestnicy szkolenia. Działania realizowane w projekcie mają szczególne znaczenie dla zacieśnienia współpracy międzynarodowej dotyczącej tak ważnej dziedziny, jaką jest doskonalenie służb ratowniczych.

Realizowany projekt ma na celu wspieranie i promowanie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów. Przedsięwzięcie „Polska Pomoc 2012 - 2015”, które Centralna Szkoła PSP realizuje przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko szkolenie. Jest to również pomoc sprzętowa.

Ratownicy z Ukrainy wrócą do swojego kraju z m.in.:

 • ubraniami i obuwiem specjalnym,
 • zestawami ratownictwa medycznego PSP R1,
 • zestawami do zabezpieczenia terenu akcji,
 • ubraniami gazoszczelnymi,
 • maskami z filtropochłaniaczami,
 • zestawami pneumatycznymi.

W ramach programu kulturalnego przygotowano wyjazd i zwiedzanie Krakowa. Nasi goście odwiedzili również Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

W trakcie zakończenia szkolenia Komendant CS PSP st. bryg. Marek Chmiel powiedział: „Podczas prowadzenia zajęć nasi wykładowcy przedstawili Wam praktyczne umiejętności dotyczące zasad nowoczesnego ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Z perspektywy tych dziesięciu dni szkolenia utwierdziłem się w przekonaniu, że to, co robimy ma głęboki sens. Poznałem wiele ciekawych osób. Nastąpiła wymiana poglądów i doświadczeń, a także pojawiły się nowe pomysły na organizowanie kolejnych ciekawych szkoleń. Niezwykła atmosfera, jaka panowała podczas każdego dnia, serdeczność wszystkich stron sprawiła, że z ochotą i radością podejmiemy się kolejnych zadań w ramach partnerstwa wschodniego”.

Wart podkreślenia jest fakt wyjątkowego wykładu dotyczącego katastrofy w Czarnobylu, który miał miejsce 17 kwietnia 2013 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie . Był on możliwy dzięki naszemu szczególnemu gościowi z Ukrainy - Panu pułkownikowi Anatolii Poliushkevych, który po katastrofie w Czarnobylu przez 100 dni brał udział w akcji ratowniczej.

W promieniu 30 km od uszkodzonego reaktora została wyznaczona specjalna strefa bezpieczeństwa, gdzie nasz gość wraz z innymi ratownikami pełnił niebezpieczną służbę dbając o zabezpieczenie terenu i ratowanie tego co jeszcze było możliwe.

Anatolii Poliushkevych jest autorem kilku artykułów w państwowym czasopiśmie „Pożarne bezpieczeństwo” i w wojewódzkiej gazecie „MNS-info”. Temat katastrofy Czarnobylskiej ze względu na bezpośrednie uczestnictwo zawsze był dla niego bliski i dlatego chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. Wykład dotyczył katastrofy mającej miejsce 26 kwietnia 1986 w reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu, w którym w wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz rozprzestrzenienia substancji promieniotwórczych.

Pan pułkownik podzielił się z licznie zebranymi słuchaczami swoimi spostrzeżeniami, wspomnieniami oraz wyciągniętymi wnioskami po katastrofie. Była to największa w historii energetyki jądrowej katastrofa przemysłowa XX wieku. W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125000 do 146000 km2 terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób.

Licznie zebrana kadra CS PSP , kadeci oraz kursanci z uwagą wysłuchali wykładu na koniec nagradzając go gromkimi brawami.

W trakcie trwania szkolenia ratownicy z Ukrainy spotkali się z:

 • Panem generałem brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem – Komendantem Głównym PSP,
 • Panem nadbryg. Markiem Rączką – Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP,
 • Panem st. bryg. Zbigniewem Hibnerem – Komendantem Miejskim PSP w Częstochowie,
 • Panem ppłk. Krzysztofem Tarapaczem – Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Częstochowie,
 • Panem mł. inspektorem Arturem Bednarkiem – Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie,
 • Panem płk. Stanisławem Słyżem – Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy.

Zajęcia prowadzili pracownicy CS PSP:

 • bryg. Jan Kołdej – Fizykochemia Spalania,
 • bryg. Roman Klecha – Dowódca JRG – Taktyka Działań Gaśniczych,
 • mł. bryg. Marek Poterek - Taktyka Działań Ratowniczych – Ratownictwo Chemiczno – Ekologiczne,
 • mł. bryg. Tomasz Zasępa- Sprzęt Ochrony Dróg Oddechowych,
 • st. kpt. Piotr Placek – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • st. kpt. Artur Ankowski - Taktyka Działań Ratowniczych - Ratownictwo Chemiczno – Ekologiczne,
 • st. kpt. Mariusz Przygoda – Rozpoznawanie Zagrożeń - Zagrożenia w Sieciach Elektrycznych,
 • st. kpt. Jarosław Wojtania - Ratownictwo Medyczne,
 • st. kpt. Wiesław Jagusiak – Ćwiczenia w komorze dymowej,
 • st. kpt. Łukasz Konieczny – Wyposażenie Techniczne,
 • kpt. Paweł Penar – Ratownictwo Medyczne.

Additional information