Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4

Polska-Częstochowa: Wozy strażackie

2017/S 136-279981

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
ul. Sabinowska 62
Osoba do kontaktów: mł. bryg. Radosław Żurek; mł. bryg. Piotr Woś
42-200 Częstochowa
Polska
Tel.: +48 343785300
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 343785332

Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.cspsp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samodzielna państwowa jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie


Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa do Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4. Numer referencyjny: WT.2370.18.2017.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 1 sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego
z napędem 4x4.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określający wymagania minimalne został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w niniejszej SIWZ a w szczególności w istotnych postanowieniach umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1 sztuka ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4.
Szacunkowa wartość bez VAT: 941 682,32 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 28000 zł
1.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek zamawiającej w NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000. Zamawiająca uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli w dniu otwarcia ofert wadium będzie się znajdowało na koncie Zamawiającej.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)
2. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiającej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiająca nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającą w niniejszej SIWZ.
4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
5. Wymagany termin ważności wadium, wniesionego w formie innej niż pieniądz, musi obejmować 30 dniowy okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem terminu związania ofertą).
6. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej ze wskazanych wyżej form zostanie odrzucona.
7. Zamawiająca zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiająca zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiająca niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiająca zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Wykonawca traci wadium, gdy:
1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy (wezwanie do uzupełnienia dokumentów), nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25. ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
3) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Należność będzie płatna przez Kupującą w drodze przelewu na konto wskazane przez Sprzedawcę wfakturze w terminie 30 dni od daty odbioru pojazdu oraz doręczenia faktury.
2. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu.
4. Zamawiająca nie dopuszcza przekazywania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z artykułem 106ust. 10 i 11 ustawy z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28.3.2011 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasadich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z2011 r. Nr 68 poz. 360).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy wspólnie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, wcelu wspólnego ubiegania się o zamówienie należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie oraz jaka jest ich reprezentacja.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wymagany termin wykonania zamówienia – stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Maksymalny termin realizacji zamówienia: – od dnia podpisania umowy to 30.11.2017 r.
Najwyższą ocenę w tym kryterium uzyska oferta o zaoferowanym najkrótszym czasie realizacji zamówienia określonym datą z tabeli wskazanej w SIWZ. Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg sposobu szczegółowo opisanego w siwz.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu;
2) nie podlegają wykluczeniu;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia;
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia;
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 dostawy, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu tj. polegające na dostarczeniu dla straży pożarnej co najmniej: jednego samochodu gaśniczego ciężkiego z potwierdzeniem, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wartość każdej ze zrealizowanych dostaw (każdego dostarczonego pojazdu) musi opiewać na kwotę minimum 800.000,00 zł.
3. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej.
Zamawiająca dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia w zakresie postawionych wymagań.
4. Przesłanki wykluczenia z postępowania.
4.1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23):
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiająca wykluczy:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt powyżej;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiająca jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz
z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
z 2017 r. poz. 229 t.j.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4.2. Fakultatywne przesłanki wykluczenia (art. 24 pkt. 1, 8).
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiająca wykluczy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
II. 1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Wypełniony Formularz Ofertowy – Oryginał wzór stanowi Załącznik nr 0 do SIWZ
2) Upoważnienie osób podpisujących ofertę jeżeli nie wynika z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy. Oryginał lub kopia
3) Dowód wniesienia wadium – oryginał lub kopia
4) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – Oryginał, wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ
2 W zakresie wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jak i wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca musi wraz z ofertą przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ. W tym celu należy wypełnić formularz znajdujący się w wersji edytowalnej, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl
3. Dane niezbędne do wypełnienia formularza zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Instrukcja dotycząca wypełnienia JEDZ znajduje się na niżej wskazanej stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. W treści zobowiązania winien zostać określony:
— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
8. Zamawiająca oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy pzp.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającą:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu.
10. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – składa także odrębny JEDZ dla każdego z tych podmiotów.
11. Jeżeli Wykonawca zamierza wykonanie części zamówienia powierzyć podwykonawcom, to należy wypełnić odrębne oświadczenie dla tych podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy Pzp.
12. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, JEDZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
13. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiająca przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
III. 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającej w celu wykazania brak podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Oryginał
lub kopia
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Oryginał lub kopia
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Oryginał lub kopia
4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Oryginał lub kopia
5) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; Oświadczenie należy złożyć poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki JEDZ którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
6) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Oświadczenie należy złożyć poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki JEDZ którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716); Oświadczenie należy złożyć poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki JEDZ którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa
w powyżej winno zostać wykazane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp musi przedłożyć dokumenty wymienione powyżej w pkt. III.1 poz. 1 – 7 dot. tego podmiotu.
4. Wykonawca musi przedłożyć dokumenty wymienione powyższej w pkt. III.1 poz. 1 – 7 dotyczące podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt. III.1 pozycji 1 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt. III.1 pozycji 2 – 4 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5. ust. 1) i ust. 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 5. ust. 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. III. 1 poz. 1., składa dokument, o którym mowa w pkt. 5. ust. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
9. Oświadczenia wymienione w pkt. III pozycjach 5 – 7 powyżej należy złożyć poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryko oświadczenia złożonego w formie JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Siwz.
IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającej na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego):
1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ,– ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w formie oryginału.
2 Fotografie, wizualizacje, katalogi, foldery z danymi technicznymi oraz rysunki poglądowe samochodu z wymiarami gabarytowymi. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
Z dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż oferowany przedmiot spełnia wymagania zamawiającej podane w siwz.
V. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającą:
1 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającą na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oryginał
VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającej w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:
1 Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Oryginał, Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ
2 Dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane w należycie.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Oryginał, lub kopia
VII. Dostępność dokumentów.
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiająca posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);
2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiająca pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia;
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 dostawy, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu tj. polegające na dostarczeniu dla straży pożarnej co najmniej: jednego samochodu gaśniczego ciężkiego z potwierdzeniem, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wartość każdej ze zrealizowanych dostaw (każdego dostarczonego pojazdu) musi opiewać na kwotę minimum 800.000,00 zł.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto. Waga 40

2. Parametry techniczne i wyposażenie. Waga 50

3. Gwarancja jednolita. Waga 5

4. Termin realizacji zamówienia. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WT.2370.18.2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.8.2017 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.8.2017 - 10:00

Miejscowość:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, budynek administracyjny, sala konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (pięć procent) ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.
2. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy będzie zobowiązany dostarczyć uchwałę, zgodnie
z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez KIO.
12. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
13. KIO rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi KIO. Prezes KIO może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez KIO, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.
14. KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że: – w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp; – odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; – odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie Pzp; – odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez KIO w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się; – odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu; – odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp.
15. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes UZP 15.Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.7.2017

Additional information

Ogłoszenia


Konferencja


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc