Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____

Adres pocztowy: ul. Sabinowska 62

Miejscowość: Częstochowa Kod pocztowy: 42-200 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 343785300

Osoba do kontaktów: mł. bryg. Radosław Żurek; mł. bryg. Piotr Woś;

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Faks: +48 343785332

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.cspsp.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (Gz50), obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego - grupa E (dawniej Gz 50) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, o ciśnieniu nie mniejszym niż 50 kPa.
 2. Maksymalna ilość gazu ziemnego dostarczona w okresie 24 miesięcy wynosi: 10.142.000,00 kWh przy współczynniku konwersacji 11,000 [kWh/m3] (co daje ok. 922.000,00 m3 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące metrów sześciennych)
 3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy.
 4. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny i stanowi ilość maksymalną gazu jaką Zamawiająca zamierza zakupić i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 09123000

Dodatkowe przedmioty 65210000 , 65200000

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Dialog konkurencyjny

Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem

Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu

Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

WT.2370.8.2018

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices

TED eSender

Login: ENOTICES_CSPSP

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-058852 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 078-175349 z dnia: 21/04/2018 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

17/04/2018 (dd/mm/rrrr)

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

Procedury niepełnej

Sprostowania

Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne

Zamówienia nie udzielono

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą

Oba przypadki

VI.3.2)

W ogłoszeniu pierwotnym

W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

W obu przypadkach

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

III. 2.1. pkt. II 2

Zamiast:

W zakresie wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jak iwykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca musi wraz z ofertą przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ. W tym celu należy wypełnić formularz znajdujący się w wersji edytowalnej, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl.

Powinno być:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście,za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.

1) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2) W zakresie wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jak i wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca musi przedłożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ. W tym celu należy wypełnić formularz znajdujący się w wersji edytowalnej, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/ jednolity-europejski-dokumentzamowienia

3) W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
 2. b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.

Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl

 1. c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne

- podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

 1. d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument

oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji opensource (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

 1. e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty

(w wyznaczonym miejscu dodanym niniejszymi modyfikacjami), składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

 1. f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem

elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ

do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).

 1. g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
 2. h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
 1. i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

5) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

IV 3.4.

Zamiast:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 28.5.2018 - 09:30

Powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 30.5.2018 - 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

IV 3.8.

Zamiast:

Warunki otwarcia ofert

Data: 28.5.2018 - 10:00

Miejscowość:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, budynek administracyjny, sala konferencyjna.

Powinno być:

Warunki otwarcia ofert

Data: 30.5.2018 - 10:00

Miejscowość:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, budynek administracyjny, sala konferencyjna.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się

zmieniane daty:

IV 3.4.

Zamiast:

28/05/2018 Godzina: 09:30

(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

30/05/2018 Godzina: 09:30

(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV 3.8.

Zamiast:

28/05/2018 Godzina: 10:00

(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

30/05/2018 Godzina: 10:00

(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/05/2018 (dd/mm/rrrr) - ID:2018-068673

Additional information

Ogłoszenia


Konferencja


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc