Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Remont pomieszczeń piwnic w budynku Stołówki, zlokalizowanym na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie nr 653377-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej: ROBOTY BUDOWLANE - Remont pomieszczeń piwnic w budynku Stołówki, zlokalizowanym na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, krajowy numer identyfikacyjny 15012365700000, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (034) 378 53 32.
Adres strony internetowej (URL): www.cspsp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SAMODZIELNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cspsp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
OFERTA, sporządzana zgodnie z wymaganiami SIWZ, przekazywana jest przez Wykonawcę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
Adres:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64 – Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły PSP – budynek administracyjny

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
|
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY BUDOWLANE - Remont pomieszczeń piwnic w budynku Stołówki, zlokalizowanym na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Numer referencyjny: WT-2370.31.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane dotyczące wykonania remontu piwnic oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku stołówki, znajdującego się na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Skład dokumentacji (załącznika nr 1 do SIWZ), przedstawia poniższa tabela, w której każdemu z elementów składowych nadano liczbę porządkową, wg której elementy te zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego. Elementy dokumentacji Numer porządkowy Dokumentacja techniczna – CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dokumentacja techniczna – Instalacja elektryczna 2. Rysunek – Projekt techniczny instalacji elektrycznej 2.1. Schemat ideowy TR-P 2.2. Dokumentacja techniczna - PRZEDMIAR 3. Wymagania Zamawiającego: Wykonawca realizujący roboty budowlane, objęte przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest: - dysponować co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w pełnym zakresie, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; - dysponować co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych, w pełnym zakresie, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych; - dysponować co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych oraz gazowych, w pełnym zakresie. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej sanitarnej. 3) Opis przedmiotu zamówienia - wymagania dodatkowe: a) Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wody i energii elektrycznej. Koszty z tym związane ponosił będzie Wykonawca co wiąże się z koniecznością zainstalowania podliczników, których miejsca montażu zostaną uzgodnione z Zamawiającym. b) Materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE/B oraz deklarację producenta o zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia i aktualne certyfikaty zgodności. c) Materiały, które zostaną zastosowane do wykonania przedmiotu umowy, dostarczone przez Wykonawcę, powinny odpowiadać ściśle co do jakości wymogom wyrobów określonych przez Zamawiającego, muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wezwania, dostarczać Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót wykonanych przez Wykonawcę. d) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej, atestów na materiały, prefabrykaty oraz wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń. e) W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych do przedstawionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezwłocznie zmian w projekcie wynikających z zastosowania rozwiązań równoważnych wraz ze zgodą Zamawiającego. f) Bez zgody Zamawiającego wykonywane będą jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. g) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji technicznej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań innych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zgłoszonych przez kierownika budowy, następować będzie na pisemny wniosek Wykonawcy. h) Wykonawca wykona wszystkie roboty pod kontrolą i nadzorem wskazanego/ych przez Zamawiającego inspektora/ów nadzoru. Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt zapewni nadzór i bieżącą kontrolę inspektora nadzoru inwestorskiego. 4) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji; nr telefonu, pod którym należy uzgadniać termin wizji lokalnej: 34 378 53 00 wew. 609. 5) Dostarczone w ramach umowy urządzenia, sprzęt, armatura i inne materiały winny być nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe. 6) ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach oraz szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza istotnych odstąpień od dokumentacji technicznej. 7) O ile urządzenia dostarczone w ramach umowy są objęte gwarancją producenta, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie gwarancji przed podpisaniem protokołu odbioru. 8) Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu minimum 36 (trzydzieści sześć) – maksymalnie 72 (siedemdziesiąt dwa) miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach umowy – kryterium oceniane. Zaoferowanie okresu rękojmi dłuższego niż 72 miesiące nie będzie powodowało przyznania większej liczby punktów. W takim przypadku przyznana zostanie maksymalna przewidziana liczba punktów w tym kryterium. Rękojmia biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru wykonanych robót. 9) Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej robót w formie papierowej, dokumentacji dotyczącej wykorzystanych materiałów, protokołów wykonanych sprawdzeń i pomiarów, dokumentów gwarancji udzielonych przez producentów materiałów i urządzeń użytych do wykonania umowy, wszelkich certyfikatów, deklaracji, zezwoleń i dopuszczeń wymaganych przez prawo dla prawidłowego korzystania z dostarczonych urządzeń oraz instrukcji obsługi urządzeń. Zamawiający przewiduje dwa odbiory częściowe oraz odbiory robót ulegających zakryciu lub robót zanikających. 10) Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu. Ww. projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Dodatkowe wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający nie zastrzega wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy. 2. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, osób, wykonujących czynności w ramach realizacji niniejszego zamówienia, na podstawie umowy o pracę. Wymaganym jest: 3.1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, które wykonywać będą czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. Zatrudnienie w tej formie dotyczy także podwykonawców i dalszych podwykonawców. 3.2. W związku z powyższym, Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania umowy w odniesieniu do osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, które będą ją bezpośrednio wykonywały zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 3.3. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców stosowne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. 3.4. Nieprzedłożenie w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.2 lub w pkt 3.3 w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, którzy będą bezpośrednio wykonywać umowę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt 3.1. 3.5. O każdej zmianie personalnej pracowników ochrony Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego, a dopuszczenie nowej osoby do świadczenia usług będzie możliwe dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiającego, w szczególności po przedłożeniu Zamawiającemu stosownego oświadczenia. 3.6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.7. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wobec których jest to wymagane, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót. 3.9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45442100-8
45431000-7
45421130-4
45232460-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia, polegającego na powtórzeniu zamówienia o podobnym zakresie, o wartości do 10% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-20

II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty remontowe pomieszczeń wewnętrznych budynku/budynków, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto – dla każdej z wymaganych dwóch robót – każda z robót w ramach jednej, odrębnej umowy/kontraktu; 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2.1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie odpowiedniego potencjału technicznego. 2.2. Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: 2.2.1. jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w pełnym zakresie, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; 2.2.2. jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych, w pełnym zakresie, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych. 2.2.3. jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych oraz gazowych, w pełnym zakresie, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej sanitarnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych dopuszczone zostaną przez Zamawiającego wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. UWAGA!!! Przez „uprawnienia budowlane” Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiadających przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione powyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub, w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, nw. oświadczeń i dokumentów: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, nw. oświadczeń i dokumentów: 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięć) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (wg wyszczególnienia zawartego we wzorze wykazu) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I INNYCH ELEMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ, W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, uzupełniony i uszczegółowiony o wymagane dane, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – oryginał. 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca zobowiązany jest złożyć w treści części II Formularza ofertowego. 2.1. Oświadczenia składają: 1) Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. W zakresie dotyczącym warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu we właściwym sobie zakresie; 3) W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w części II Formularza ofertowego należy złożyć Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wobec tych podwykonawców. 4) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, składa również Oświadczenia w części II Formularza ofertowego, dotyczące tych podmiotów. 3. Dowód wniesienia wadium - (kopia lub oryginał potwierdzenia przelewu lub dowodu wpłaty, w przypadku wniesienia wadium w formie przelewu na konto (pieniężnej)). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiający dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert. 4. Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez adwokata, radcę prawnego lub notarialnie; 5. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu / innych podmiotów, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w pkt. 1.6.1. rozdziału III SIWZ, o ile Wykonawca polega na potencjale innego podmiotu / innych podmiotów, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (oryginał). OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ PO OPUBLIKOWANIU INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.cspsp.pl informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 2.1.1. ppkt 12 SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) – zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, którego wzór zamieszczony zostanie w miejscu i czasie publikacji informacji z otwarcia ofert, winno być podpisane przez osobę upoważnioną i zostać złożone przez Wykonawcę, w siedzibie Zamawiającego w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, w wymaganym terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o których mowa powyżej. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie dot. grupy kapitałowej składa każdy z tych podmiotów odrębnie. 2. Zamawiający informuje, że informacje z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia, o których mowa powyżej (pkt 5.1.), zostaną zamieszczone na stronie internetowej wskazanej w Rozdziale I ust. 1, najpóźniej do końca dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto), winno znajdować się na koncie Zamawiającego nie później niż w ostatecznym terminie (dzień i godzina), wyznaczonym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 3. Zamawiający ustala wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100); 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa ostateczny termin składania ofert. 5. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie; d) gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 6. Wykonawca w treści oferty wskazuje sposób wniesienia wadium. 7. W poleceniu przelewu należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie wadium w miejscu składania ofert (wg wskazań zawartych w Rozdziale III pkt 4.3 i Rozdziale IV pkt 2.13 SIWZ). 8. Zaleca się, aby wykonawca załączył do oferty oryginał lub kserokopię polecenia przelewu. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w postaci pieniężnej w ofercie. 9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5. (b), (c), (d) i (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 10. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego w pkt 2.5 (a) niniejszego rozdziału SIWZ. 11. Poręczenie i/lub gwarancja musi zawierać: 11.1. klauzulę o nieodwołalności i bezwarunkowości wypłaty przez Gwaranta (Poręczyciela) na pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w ustawie – Prawo zamówień publicznych; 11.2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwoty określone w pkt 2.3 niniejszego rozdziału. 11.3. informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego, dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: WT.2370.31.2018 pn.: „ROBOTY BUDOWLANE – Remont pomieszczeń piwnic w budynku Stołówki, zlokalizowanym na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”; 11.4. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.”; 11.5. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.” 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zatrzymania określa art. 46 ustawy. Zgodnie z art. 148 ust. 4 ustawy w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Trwałe spięcie oryginału przedmiotowego dokumentu wraz z ofertą uniemożliwi Zamawiającemu jego zwrot po dokonaniu wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert. UWAGA!!! Zamawiający nie dopuszcza innych zapisów w treści gwarancji lub poręczeń (niż wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane), w tym zapisów dotyczących pośrednictwa banku w przypadku konieczności wypłaty należności, które mogłyby utrudnić Zamawiającemu realizację swoich praw do zatrzymania wadium, wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto wykonania robót budowlanych 60,00
RĘKOJMIA na wykonane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach umowy minimum 36 miesięcy - maksymalnie 72 miesiące 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami projektu umowy tj. § 16. Zmiany umowy 1. Zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania robót, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana może nastąpić odpowiednio do zaistniałej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 3. Zmiany w zakresie dokumentacji technicznej nie wymagają zmiany umowy, o ile zostaną zaakceptowane przez strony umowy w formie pisemnej i nie wymagają zmiany wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
INFORMACJE O OCHRONIE INFORMACJI O CHARAKTERZE POUFNYM – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Za tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 2. Wykonawca składający ofertę może zastrzec w treści złożonej oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą być udostępnianie, nie później niż w terminie składania ofert. Zastrzeżenie to winno zostać dokonane poprzez umieszczenie w sposób widoczny i czytelny oznaczenia o treści NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA wraz załączeniem do oferty stosownego uzasadnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych). Wykonawca zobowiązany jest wykazać w uzasadnieniu, że do zastrzeżonych informacji podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy tj.: nazwy/nazw oraz adresu/adresów wykonawcy/wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zawartych w złożonej ofercie. 4. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
- Informacja nt. procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania ze sposobu wyboru oferty, o którym mowa w art. 24aa ustawy tj. możliwości dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. - Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) tj. Art. 632. KC § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zamówienia, wynikające z dokumentacji technicznej, przy uwzględnieniu warunków i wytycznych określonych w zapisach umownych, zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. - Oświadczenia, w tym wykazy, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. - Dokumenty, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Additional information

Ogłoszenia


Konferencja


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc