Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


 

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 1 sztuki średniego samochodu ratownictwa technicznego z HDS (hydraulicznym dźwigiem samochodowym)

Polska-Częstochowa: Wozy strażackie

2019/S 080-191482

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
ul. Sabinowska 62
Częstochowa
42-200
Polska
Tel.: +48 343785300
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 343785332
Kod NUTS: PL224

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cspsp.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.cspsp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielna państwowa jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Dostawa do Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie średniego Samochodu Ratownictwa Technicznego z Hydraulicznym Dźwigiem Samochodowym (HDS)

Numer referencyjny: WT.2370.9.2019
II.1.2) Główny kod CPV
34144210
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 1 sztuki średniego samochodu ratownictwa technicznego z HDS (hydraulicznym dźwigiem samochodowym).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 1 sztuki średniego samochodu ratownictwa technicznego z HDS (hydraulicznym dźwigiem samochodowym).

2. Szczegółowy zakres zamówienia określający wymagania minimalne został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ a w szczególności w istotnych postanowieniach umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 dostawy, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu tj. polegające na dostarczeniu co najmniej: trzech samochodów (minimum średnich) przeznaczonych dla ochrony przeciwpożarowej z potwierdzeniem, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wartość każdej ze zrealizowanych dostaw (każdego dostarczonego pojazdu) musi opiewać na kwotę min. 800 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 dostawy, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu tj. polegające na dostarczeniu co najmniej: trzech samochodów (minimum średnich) przeznaczonych dla ochrony przeciwpożarowej z potwierdzeniem, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wartość każdej ze zrealizowanych dostaw (każdego dostarczonego pojazdu) musi opiewać na kwotę min. 800 000,00 PLN.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zostały określone w projekcie umowy znajdującym się SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Sala konferencyjna w budynku administracyjnym Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Wykaz dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

— Formularz ofertowy

— Upoważnienie osób podpisujących ofertę jeżeli nie wynika z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy,

— Dowód wniesienia wadium,

— oświadczenie zgodne z art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jak i wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca musi przedłożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ. W tym celu należy wypełnić formularz znajdujący się w wersji edytowalnej, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia lub przy pomocy elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (ESPD) dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/,

— Zobowiązanie podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ust. 2 (jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów o których mowa w art. 22a uPzp)

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie:

— Informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

— Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

— Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

— Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ. Z dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż oferowany przedmiot spełnia wymagania Zamawiającej podane w siwz.

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającą na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Na podstawie art. 10a. 1 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jedz, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, możliwych do zamieszczenia w ogłoszeniu pozostałe informacje zawarto w SIWZ nr WT.2370.9.4.2019 w tym szczegółowe wymagania oraz termin złożenia dokumentów jakie Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającej.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez KIO.

12. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

13. KIO rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi KIO. Prezes KIO może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez KIO, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.

14. KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że: – w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp; – odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; – odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie Pzp; – odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez KIO w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się; – odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu; – odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp.

15. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes UZP

16. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2019

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


 Baza_wiedzy

 

FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin

 


 

 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk

 


 

 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego

 


 Czujka


  Pomoc