Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Udział kadry kierowniczej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w naradzie rocznej województwa śląskiego

6 lutego 2020 roku, w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się coroczna narada, podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego w 2019 roku.

W naradzie wzięła udział kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie oraz komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego.

Swoją obecnością naradę uświetnili Posłowie na Sejm RP: Pani Barbara Dziuk, Pani Ewa Malik, Pan Waldemar Andzel, Pan Przemysław Drabek, Pan Robert Warwas oraz zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup, wojewoda śląski Pan Jarosław Wieczorek, prezydent Miasta Mysłowice Pan Dariusz Wójtowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pan Tomasz Bednarek, szefowie wojewódzkich służb, inspekcji i straży oraz wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP – gen. brygadier w st. spocz. Zbigniew Meres, który pełni również funkcję prezesa zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach.

Jako pierwszy głos zabrał śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, który po krótkim wstępie i przywitaniu gości, przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie województwa, podsumował działalność komend powiatowych i miejskich PSP oraz przedstawił zamierzenia na 2020 rok. W swoim wystąpieniu po krótce omówił problematykę pożarów wysypisk odpadów, interwencje związane z wybuchami gazu w Bytomiu, Szczyrku, Bełku, Szczerbicach i Rudzie Śląskiej, zabezpieczenia operacyjne dużych wydarzeń mających miejsce w roku 2019, tj. Centralne Obchody Dnia Wojska Polskiego oraz zabezpieczenie imprezy masowej „Eurowizja Junior 2019”. Omówił również najważniejsze ćwiczenia które odbyły się na terenie województwa, tj. WASAR, USAR i „PRZEJAZD 2019” oraz działania podejmowane w ramach prewencji społecznej w szczególności Kampanii Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz Kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Zaprezentował również realizację zakupów i inwestycji poczynionych przez jednostki organizacyjne PSP woj. śląskiego.

Kolejno głos w naradzie zabierali komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek oraz dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa st. bryg. Janusz Gancarczyk, którzy omówili przedsięwzięcia realizowane w kierowanych przez nich jednostkach organizacyjnych w 2019 roku i przedstawili ich plany na 2020 rok. W imieniu zaproszonych parlamentarzystów głos zabrał poseł na Sejm RP Pan Waldemar Andzel, który złożył na ręce śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP podziękowania za dotychczasowe wsparcie i życzliwość okazywaną jednostkom OSP województwa śląskiego. Następnie głos zabrał zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup, który w swoim wystąpieniu podkreślił specyfikę województwa śląskiego, gęsto zamieszkaną, uprzemysłowioną konurbację śląską, generującą wyjątkowe w skali kraju zagrożenia i drugi pod względem liczby strażaków, doskonale wyszkolony garnizon w kraju. Zaznaczył jak ważna jest w takich okolicznościach współpraca między PSP i OSP, która w województwie śląskim jest wzorowa. Na zakończenie podziękował komendantom powiatowym i miejskim za codzienną służbę, a zaproszonym gościom za wsparcie okazywane zarówno strażakom Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po wystąpieniach zaproszonych gości i zakończeniu części oficjalnej, rozpoczęła się część robocza, na której omówiono aktualne zagadnienia i problemy związane z funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, między innymi została omówiona akcja ratownicza, po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczyrku. W trakcie narady odbyła się prezentacja pojazdów pożarniczych, zakupionych w 2019 roku dla jednostek PSP województwa śląskiego. Uczestnicy i zaproszeni goście mogli zobaczyć sześć, spośród osiemnastu samochodów zakupionych w ubiegłym roku. Całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła ponad 19.000.000 zł. W ramach projektu unijnego „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach” – etap IV. Zakupiono trzy samochody specjalistyczne oraz zestawy sprzętu specjalistycznego, za łączną kwotę 6.714.435 zł. Ponadto dzięki dofinansowaniu między innymi ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w 2019 roku zakupiono piętnaście pojazdów za łączną kwotę 12.626.666 zł.

Ponadto w 2019 roku zakupiono pięćdziesiąt dwa pojazdy pożarnicze dla jednostek OSP, o wartości prawie 37.000.000 zł. Samochody zakupiono ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków przeznaczonych na wsparcie krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, programu modernizacyjnego MSWiA oraz środków samorządowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W 2019 roku śląscy strażacy interweniowali 69.322 razy, w stosunku do 2018 roku nastąpił nieznaczny wzrost ogółu interwencji. W 2019 roku odnotowano nieznaczny spadek interwencji związanych z pożarami i wzrost interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami w porównaniu z rokiem poprzednim. Spośród 16.774 pożarów, 3.741 miało miejsce w budynkach mieszkalnych (tu również odnotowano spadek w porównaniu z rokiem poprzednim). Najwięcej interwencji odnotowano na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie - 6.247, Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej – 5.478, Komendy Miejskiej PSP w Katowicach – 5.079 oraz Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach – 4.827.

W ubiegłym roku funkcjonariusze realizujący w komendach powiatowych i miejskich PSP zagadnienia kontrolno – rozpoznawcze przeprowadzili 3.882 kontrole w 5.045 obiektach. W trakcie nich stwierdzono 6.617 różnego rodzaju nieprawidłowości. Podobnie jak w latach ubiegłych szczególnym nadzorem objęte były budynki użyteczności publicznej (2.219 skontrolowanych obiektów), zamieszkania zbiorowego (471), a także wielorodzinne budynki mieszkalne (349).

Ponadto w związku z tragicznym w skutkach pożarem w lokalu usługowym typu „escape room” w Koszalinie, funkcjonariusze z komend powiatowych i miejskich woj. śląskiego skontrolowali 67 tego typu lokali na terenie województwa. W 60 lokalach stwierdzono szereg uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolnymi wydano 23 decyzje dotyczące usunięcia uchybień oraz 6 decyzji o zakazie eksploatacji lokalu.


Tekst do artykułu otrzymany dzięki uprzejmości KW PSP w Katowicach

Galeria zdjęć

Udział kadry kierowniczej CS PSP w Częstochowie w naradzie rocznej województwa śląskiego
Udział kadry kierowniczej CS PSP w Częstochowie w naradzie rocznej województwa śląskiego
Udział kadry kierowniczej CS PSP w Częstochowie w naradzie rocznej województwa śląskiego
Udział kadry kierowniczej CS PSP w Częstochowie w naradzie rocznej województwa śląskiego
Udział kadry kierowniczej CS PSP w Częstochowie w naradzie rocznej województwa śląskiego
Udział kadry kierowniczej CS PSP w Częstochowie w naradzie rocznej województwa śląskiego
Udział kadry kierowniczej CS PSP w Częstochowie w naradzie rocznej województwa śląskiego
Udział kadry kierowniczej CS PSP w Częstochowie w naradzie rocznej województwa śląskiego

Zdjęcia: KW PSP Katowice

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc