Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Historia Szkoły

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540214301-N-2020 z dnia 29-10-2020 r.
Częstochowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601793-N-2020
Data: 23/10/2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Krajowy numer identyfikacyjny 15012365700000, ul. Sabinowska  62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34) 34-77-000, (34) 34-77-100, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (34) 34-77-104.
Adres strony internetowej (url): www.cspsp.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-02, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-04, godzina: 09:30

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie środków ochrony indywidualnej dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Ogłoszenie nr 558776-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej: DOSTAWA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA STRAŻAKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, krajowy numer identyfikacyjny 15012365700000, ul. ul. Sabinowska  62/64 , 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34) 34-77-000, (34) 34-77-100, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , faks (34) 34-77-104.
Adres strony internetowej (URL): www.cspsp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SAMODZIELNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cspsp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, sekretariat komendanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA STRAŻAKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Numer referencyjny: WT.2370.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej w następujących ilościach: lp./oznaczenie zadania/przedmiot zamówienia/Ilość: zasadnicze Prawo opcji 1) ZADANIE I: Ubranie specjalne (kurtka i spodnie) oraz kurtka lekka ubrania specjalnego 55 kpl.; 2) ZADANIE II Buty specjalne strażackie skórzane 73 par; 3) ZADANIE III Rękawice specjalne 130 par; 4) ZADANIE IV Hełmy strażackie 25 sztuk; 5) ZADANIE V Kominiarka niepalna 60 sztuk; 6) ZADANIE VI Wkładki do butów specjalnych strażackich gumowych 200 par; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1.1-1.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwanie, określenie marki, znaku towarowego lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech) 4. Środki ochrony indywidualnej będące przedmiotem niniejszego postępowania muszą być zgodne oraz spełniać wymagania określone w: - Rozporządzeniu MSWiA z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4 poz. 25 z późn. zm.) - Rozporządzeniu MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienie, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania” (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) - Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z dnia 23.10.2009 r.) zmienionym niżej wymienionymi zarządzeniami:  Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej, (Dz. Urz. KGPSP z dnia 20.06.2018 r.)  Nr 7 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej, (Dz. Urz. KGPSP z dnia 16.07.2018 r.)  Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej, (Dz. Urz. KGPSP z dnia 17.08.2018 r.) - W aktualnych normach przytoczonych w załącznikach nr 1.1-1.5 do SIWZ. 5. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającą to 24 miesiące. Okres gwarancji stanowi kryterium oceniane w zadaniu I oraz IV. Maksymalny punktowany okres gwarancji w tych zadaniach wynosi 48 miesięcy. 6. Wymagany okres rękojmi - 24 miesiące. 7. Zamawiająca przewiduje możliwość zwiększenia jednorazowo lub wielokrotnie minimalnej ilości towaru wymienionego w powyższej tabeli z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia w okresie realizacji umowy minimalnej ilości towarów łącznie do maksymalnej ilości wskazanej w tabeli w pkt. 3.1.; 8. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającej, z którego może skorzystać do dnia 31.05.2021 r. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającą z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu; 9. Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1.1-1.6 do siwz; 10. Zamawiająca zastrzega sobie możliwość dokonania, na własny koszt kompleksowego badania losowo wybranej próbki towaru z dostawy, celem potwierdzenia parametrów technicznych i jakościowych towaru deklarowanych przez producenta oraz pod względem zgodności z wymaganiami postawionymi w warunkach przetargowych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w CNBOP lub innej wybranej przez siebie badawczej jednostce notyfikowanej. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami w trakcie wykonywanych badań przez jednostkę notyfikowaną Sprzedawca zobowiązany będzie zwrócić Kupującej koszty tych badań. 11. Oznaczenie wg CPV: 18130000-9 specjalna odzież robocza 18410000-6 odzież specjalna 18832000-0 obuwie specjalne 18444111-4 hełmy ochronne 18141000-9 rękawice robocze 18443300-9 nakrycia głowy 18444000-3 ochronne nakrycia głowy 12. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru do siedziby Zamawiającej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64. 13. Wymagany termin płatności – 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru i doręczenia faktury. 14. Zamawiająca przekaże Wykonawcy rozmiary dla zamówienia zasadniczego w dniu podpisaniu umowy dla zadania IV oraz od dnia otrzymania rozmiarów dla zadania I, II, III, V, VI, która nastąpi nie wcześniej niż 25.07.2020 r. Dla zamówień w ramach prawa opcji rozmiary zostaną przekazane wraz z zamówieniem na towar. 15. Przekazanie rozmiarów nastąpi za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na numer/adres podany w ofercie lub przy podpisaniu umowy. 16. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów do 15% zakupionego towaru nieużywanego określonego w przedmiocie zamówienia w okresie 6 miesięcy od dnia dokonania odbioru towaru podlegającego wymianie na towar nowy o innym rozmiarze – nie dotyczy zad. IV. 17. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 10.05.2016 r. 18. Oferowany do sprzedaży towar winien być nowy wyprodukowany w 2020 roku i w pierwszym gatunku. 19. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie.

II.5) Główny kod CPV: 18130000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18410000-6
18832000-0
18444111-4
18141000-9
18443300-9
18444000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  30    

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny czas wykonania zamówienia zasadniczego liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę rozmiarów/podpisania umowy stanowi kryterium oceniane. Zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rozmiarów dla zadania I, II, III, V, VI oraz 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy dla zad. IV.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiająca nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Zamawiająca dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia w zakresie postawionych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiająca nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Zamawiająca dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia w zakresie postawionych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiająca nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Zamawiająca dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia w zakresie postawionych wymagań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY (Wzór stanowi Załącznik nr 0 do SIWZ); 2. Upoważnienie osób podpisujących ofertę jeżeli nie wynika z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy; 3. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca wymaga przedłożenie oryginału tego dokumentu. Dopuszcza się złożenia z ofertą potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony przed upływem terminu składania ofert z ofertą lecz nie złączony z nią na stałe. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającą na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Wzór zostanie zamieszczony wraz z informacjami z otwarcia ofert na stronie internetowej www.cspsp.pl) 5. Aktualne i ważne na dzień realizacji dostawy i odbioru świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na oferowany towar wydane przez CNBOP, zgodnie z „Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania” (Dz. U. z 2007 Nr 143, poz. 1002 ze zm.) 6. Ważny certyfikat oceny typu WE na oferowany towar wydany przez upoważnioną do tego jednostkę notyfikowaną zawierający informacje o warunkach jego wydania, opisy i rysunki niezbędne do identyfikacji oferowanego przedmiotu. Jeżeli certyfikat oceny typu WE jest starszy niż 1 rok, aktualne sprawozdanie z badań potwierdzające kontrolę jakości w ramach sprawowania nadzoru nad certyfikatem WE przez jednostkę notyfikowaną. Nie dotyczy wykonawców, którzy uzyskali certyfikat WE w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed terminem otwarcia ofert. 7. Deklarację zgodności WE na oferowany towar, zgodnie z wymaganiami artykułu 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Deklarację zgodności WE wystawia producent lub jego upoważniony przedstawiciel 8. Instrukcja użytkowania i konserwacji (prania, impregnacji, reimpregnacji) 9. Dokumenty wymienione w pkt. 5-8 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: ZADANIE I Ubranie specjalne (kurtka i spodnie) oraz kurtka lekka ubrania specjalnego 5.000,00 zł; ZADANIE II Buty specjalne strażackie skórzane z membraną 1.000,00 zł; ZADANIE III Rękawice specjalne 600,00 zł; ZADANIE IV Hełmy strażackie 450,00 zł; ZADANIE V Kominiarka niepalna Nie wymaga się; ZADANIE VI Wkładki do butów specjalnych strażackich gumowych Nie wymaga się; 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek zamawiającej w NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000. Zamawiająca uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli w dniu otwarcia ofert wadium będzie się znajdowało na koncie Zamawiającej. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669) 3. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiającej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiająca nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającą w SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ . 6. Wymagany termin ważności wadium, wniesionego w formie innej niż pieniądz, musi obejmować 30 dniowy okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem terminu związania ofertą). 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium w jednej ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony. 8. Zamawiająca zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiająca zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiająca niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiająca zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawca traci wadium, gdy: 1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy (wezwanie do uzupełnienia dokumentów), nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25. ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Kupująca dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących warunków: 1. Konieczność wprowadzenia korzystnych dla Kupującej zmian cech towaru. 2. Konieczność korzystnej zmiany wynagrodzenia, związanej ze zmianą cech towaru. 3. Gdy świadczenie Sprzedawcy stało się z przyczyn obiektywnych świadczeniem niemożliwym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 4. W razie likwidacji przedsiębiorstwa sprzedawcy, ogłoszenia jego upadłości, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość ze względu na to, że majątek upadłego nie wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania, a także w przypadku powzięcia przez Kupującą wiadomości o zaistnieniu lub możliwość zaistnienia w krótkim czasie niewypłacalności Sprzedawcy. 5. Wystąpienia uzasadnionych, obiektywnych i niezależnych od Sprzedawcy ani Kupującej okoliczności powodujących przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 6. Zmianie ulegnie stawka podatku VAT, co zostanie unormowane odpowiednim aneksem do umowy – dotyczy ceny brutto; 7. Zajdą przesłanki określone w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843);
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1. Wykonawca wyodrębni i oznaczy klauzulą „TAJNE” (wyraźny czerwony napis) te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności., zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010). 3. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią informacje odczytane na otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie ujawni tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu wykazania zasadności zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą uzasadnienie dokonania takiego utajnienia z jego oferty tych informacji w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010)
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-14, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu (siedziba Zamawiającej) zawarcia umowy odrębnym pismem. Wykonawca taki zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy o ile było wymagane. 2. Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pod warunkiem, iż zaistnieją przesłanki określone w art. 94 ust. 2 pkt. 1 a) ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, Zamawiająca przed podpisaniem umowy może żądać dostarczenia uchwały, zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpisu umowy spółki, zezwalającego na zaciąganie takich zobowiązań. 4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE I: Ubranie specjalne (kurtka i spodnie) oraz kurtka lekka ubrania specjalnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Ubrań specjalnych (kurtka i spodnie) oraz kurtka lekka ubrania specjalnego - 55 kpl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18130000-9, 18410000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny czas wykonania zamówienia zasadniczego liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę rozmiarów stanowi kryterium oceniane.


Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE II Buty specjalne strażackie skórzane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa butów specjalnych strażackie skórzanych z membraną - 73 pary.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18130000-9, 18410000-6, 18832000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny czas wykonania zamówienia zasadniczego liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę rozmiarów stanowi kryterium oceniane. Zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rozmiarów.


Część nr: 3 Nazwa: ZADANIE III Rękawice specjalne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic specjalnych - 130 par.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18130000-9, 18410000-6, 18141000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny czas wykonania zamówienia zasadniczego liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę rozmiarów stanowi kryterium oceniane. Zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rozmiarów.


Część nr: 4 Nazwa: ZADANIE IV Hełmy strażackie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa hełmów strażackich - 25 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18130000-9, 18410000-6, 18444111-4, 18443300-9, 18444000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny czas wykonania zamówienia zasadniczego liczony od dnia podpisania umowy stanowi kryterium oceniane. Zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.


Część nr: 5 Nazwa: ZADANIE V Kominiarka niepalna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kominiarek niepalnych 60 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18130000-9, 18410000-6, 18443300-9, 18444000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny czas wykonania zamówienia zasadniczego liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę rozmiarów stanowi kryterium oceniane. Zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rozmiarów.


Część nr: 6 Nazwa: ZADANIE VI Wkładki do butów specjalnych strażackich gumowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładek do butów specjalnych strażackich gumowych - 200 par.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18130000-9, 18410000-6, 18832000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny czas wykonania zamówienia zasadniczego liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę rozmiarów stanowi kryterium oceniane. Zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rozmiarów.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

Ogłoszenie nr 540119980-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Częstochowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 554552-N-2020
Data: 25/06/2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Krajowy numer identyfikacyjny 15012365700000, ul. Sabinowska  62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34) 34-77-000, (34) 34-77-100, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (34) 34-77-104.
Adres strony internetowej (url): www.cspsp.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-08, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-14, godzina: 09:30

Kurs PPOŻ - forma aktualizacji ZDALNA

Forma aktualizacji ZDALNA

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 i zaleceniami władz RP oraz inspekcji sanitarnych informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w celu ograniczenia transmisji koronawirusa na terenie kraju, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości odnowienia uprawnień inspektorom ochrony przeciwpożarowej, podjął decyzję o realizacji szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej wyłącznie w formie zdalnej do odwołania.

 

Szkolenie realizowane w formie zdalnej trwa 4 dni. Materiały szkoleniowe dostępne są dla uczestników na platformie edukacyjnej CS PSP przez cały czas trwania szkolenia.

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest napisanie pracy zaliczeniowej. Wytyczne do pracy zaliczeniowej podane są na platformie (dokument edytowalny do pobrania z platformy edukacyjnej). W przypadku pytań do pracy uczestnik ma kontakt e-mail z wykładowcą odpowiedzialnym za tematykę pracy kontrolnej.

Aby dokonać zgłoszenia proszę założyć konto w systemie rezerwacji CS PSP rezerwacja, następnie po zalogowaniu się należy zapisać się na konkretne szkolenie. Nazwa szkolenia rozpoczyna się od skrótu „zdalna aktualizacja- p.poż” oraz daty konkretnego szkolenia. Podczas rejestracji prosimy zwrócić uwagę na terminy rozpoczęcia i zakończenia wybranego szkolenia.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po zarejestrowaniu się na ww. szkolenie proszę niezwłocznie przesłać skan zaświadczenia o aktualnych uprawnieniach inspektora ochrony przeciwpożarowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Dane, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • nazwa firmy wraz z adresem i NIP-em (w przypadku wyboru formy prawnej „firma”)

zostaną umieszczone na fakturze za wykonane szkolenie.


Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e- mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną  przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia najpóźniej ok tygodnia przed rozpoczęciem szkolenia.

Koszt szkolenia wynosi 1 200 zł.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

UWAGA – WAŻNE!

 1. Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia (Dz.U. 2015 poz. 1964, §6).
 2. Warunkiem skorzystania z formy aktualizacji jest posiadanie aktualnych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej, w trakcie trwania szkolenia.

W razie pytań proszę o kontakt  tel.: (34) 34-77-561, (34) 34-77-562.

Terminy szkoleń:

Program szkolenia aktualizującego

 

Program szkolenia


Centralna Szkoła PSP zastrzega sobie, możliwość odwołania przedmiotowego szkolenia lub organizację w innym terminie w przypadku nie zapisania minimalnej liczby uczestników.

 

Kurs PPOŻ - forma stacjonarna

Forma stacjonarna

W tym przypadku proszę założyć konto w systemie rezerwacji CS PSP rezerwacja, następnie po zalogowaniu się należy zapisać się na konkretny kurs. Nazwa kursu rozpoczyna się od skrótu „stacjonarny- p.poż” oraz daty konkretnego kursu. Podczas rejestracji prosimy zwrócić uwagę na terminy rozpoczęcia i zakończenia wybranego szkolenia. W przypadku korzystania z usług zakwaterowania i wyżywienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem tych usług.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Dane, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • nazwa firmy wraz z adresem i NIP-em ( w przypadku wyboru formy prawnej „firma”)

zostaną umieszczone na fakturze za wykonane szkolenie.

Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e- mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną  przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia najpóźniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1 700 zł.

Koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 2 700 zł.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Termin szkolenia:

Program szkolenia

Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia.

Program szkolenia

Kurs PPOŻ - forma e-learningowa ZDALNA

Forma e-learningowa ZDALNA

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 i zaleceniami władz RP oraz inspekcji sanitarnych informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w celu ograniczenia transmisji koronawirusa na terenie kraju, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości odnowienia uprawnień inspektorom ochrony przeciwpożarowej, podjął decyzję o realizacji szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej wyłącznie w formie zdalnej do odwołania.

 

Szkolenie e-learningowe (zdalne) podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

Do części teoretycznej szkolenia uczestnicy mają dostęp przez cały czas trwania kursu. Uczestnik szkolenia po zalogowaniu na platformę edukacyjną CSPSP ma do dyspozycji 14 tematów zajęć, zgodnych z planem  nauczania, programu szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy szkolenia posiadają również dostęp do ogólnego forum (tematyka dotycząca zagadnień teoretycznych). Forum stanowi osobny temat na platformie edukacyjnej.

Aby przystąpić do egzaminu każdy uczestnik musi napisać pracę zaliczeniową. Wytyczne do pracy zaliczeniowej podane są na platformie (dokument edytowalny do pobrania z platformy edukacyjnej). W przypadku pytań do pracy uczestnik ma kontakt e-mail z wykładowcą odpowiedzialnym za tematykę pracy kontrolnej.

Część praktyczna obejmuje 3 ostatnie dni szkolenia. W części praktycznej uczestnik ma dostęp do sześciu tematów, w których może zapoznać się z materiałami przygotowanymi w formie filmów z komentarzem i prezentacji multimedialnych z komentarzem. W każdym z tematów jest dostęp do forum gdzie wykładowcy udzielają odpowiedzi w danej tematyce. W części praktycznej uczestnik może przystąpić do egzaminu demonstracyjnego gdzie zapozna się z formą przeprowadzanego egzaminu w postaci quizu. W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy mają na platformie edukacyjnej udostępniony egzamin końcowy.

Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu szkolenia również w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Zgodnie z założeniami zawartymi w programie szkolenia, egzamin końcowy przeprowadza się w formie pisemnego testu, złożonego z 30 pytań wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią. Egzamin końcowy uznaje się za zaliczony, jeśli zdający zaznaczył minimum 70% prawidłowych odpowiedzi (21 pytań).

Aby zarejestrować się na tą formę szkolenia proszę założyć konto w systemie rezerwacji CS PSP rezerwacja, następnie po zalogowaniu się należy zapisać się na konkretny kurs. Nazwa kursu rozpoczyna się od skrótu „zdalny elearning-p.poż” oraz daty konkretnego kursu.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Dane, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • nazwa firmy wraz z adresem i NIP-em (w przypadku wyboru formy prawnej „firma”)

zostaną umieszczone na fakturze za wykonane szkolenie.

Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e-mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Uczestnik dostęp do materiałów szkoleniowych otrzyma po dokonaniu opłaty za szkolenie, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Informujemy jednocześnie, że materiały szkoleniowe są dostępne na platformie e-learningowej (https://cspsp.pl/elearning/), do której dostęp uzyskuje się z wykorzystaniem adresu email podanego podczas tworzenia konta w systemie rezerwacji oraz hasła używanego w systemie rezerwacji. 

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną  przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia.

Program szkolenia

Regulamin szkolenia

Opłaty:

Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1 500 zł.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

UWAGA – WAŻNE!

 1. Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia (Dz.U. 2015 poz. 1964, §6).
 2. Zgodnie z programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie dnia 22.02.2010 roku, pkt I ppkt 3 – kandydat na szkolenie powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie.

Terminy szkoleń:


W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centralna Szkoła PSP zastrzega sobie, możliwość odwołania przedmiotowego szkolenia lub organizację w innym terminie w przypadku nie zapisania minimalnej liczby uczestników.

Kursy PPOŻ - informacje ogólne

Szczegółowe informacje w sprawie realizowanych w CS PSP kursów ppoż. można uzyskać pod numerem telefonu: (34) 34-77-561

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzaje kursów:

 

KOMUNIKATY DOT. DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ WIRUSA SARS-CoV-2

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE  WOLNYCH TERMINÓW SZKOLEŃ INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ AKTUALIZUJĄCYCH W FORMIE ZDALNEJ

Szczegóły w zakładce: DYDAKTYKA - Szkolenia PPOŻ - Forma aktualizacji

 


 

KOMUNIKAT DOT. ZJAZDU nr 3 KKZ nr 16-2020 (MS.21)

W związku z wydłużeniem okresu zawieszenia organizowania zjazdów w szkołach PSP w ramach poszczególnych form kształcenia informuje się, że
zjazd nr 3 w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego nr 16-2020 (MS.21) rozpoczynający się w dniu 11.05.2020 r.
zostanie przeprowadzony w formie zdalnej przy użyciu platformy e-learningowej CS PSP dostępnej pod adresem: https://cspsp.pl/elearning.

 


 

KOMUNIKAT DOT. REKRUTACJI NA KSZTAŁCENIE DZIENNE W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021
można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań
.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 


 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KKZ II

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie II kwalifikacji zawodowej
w zawodzie technik pożarnictwa turnus 14/2019 dla plutonów: 3, 4, 5 i 6.

O nowym terminie zajęć słuchacze KKZ zostaną powiadomieni w kolejnym komunikacie.

 


 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOLEŃ PPOŻ

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych dla szkoleń PPOŻ.
Szczegóły w pliku .pdf


 

KOMUNIKAT DOT. MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Centralnej Szkoły PSP, jako współorganizatora odwołanych Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej,

informujemy, że decyzja o ewentualnym wyznaczeniu nowego terminu zawodów zapadnie w drugiej połowie kwietnia br.

 


 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

1.1) Nazwa i adresy

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

ul. Sabinowska 62

Częstochowa

42-200

Polska

Tel.: +48 343785300

E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Faks: +48 343785332

Kod NUTS: PL224

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cspsp.pl


Sekcja II: Przedmiot

11.1) Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1) Nazwa:

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie średniego Samochodu Ratownictwa Technicznego z Hydraulicznym Dźwigiem Samochodowym (HDS)

Numer referencyjny: WT.2370.9.2019


11.1.2) Główny kod CPV

34144210


11.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

11.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 1 sztuki średniego samochodu ratownictwa technicznego z HDS (hydraulicznym dźwigiem samochodowym).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)    Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/05/2019

VI.6)    Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: CSPSP

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-057643

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2019/S 080-191482

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/04/2019

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 05/06/2019

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 13/06/2019

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 05/06/2019

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 13/06/2019

Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie przekazano celem publikacji w dn. 28.05.2019 r.

REKRUTACJA na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021 (nabór do służby kandydackiej)

 

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych
do służby kandydackiej w Centralnej Szkole PSP
w Częstochowie na rok szkolny 2020/2021

 

 

W związku z opublikowaniem w dniu 17.08.2020 r. przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie listy rankingowej osób wstępnie zakwalifikowanych na Stacjonarne Studia Pierwszego Stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na rok akademicki 2020/2021 Centralna Szkoła (CS) PSP w Częstochowie prosi kandydatów, którzy podjęli ostateczną decyzję o nauce w SGSP w Warszawie, a przystąpili do procesu naboru w CS PSP o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie skanu dokumentu związanego z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Wzór dokumentu rezygnacja z rekrutacji

Państwa deklaracja będzie miała wpływ na dalszy proces rekrutacji w CS PSP i ogłoszenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej na Dziennym Studium Aspirantów w roku szkolnym 2020/2021.

 

Poniżej publikujemy listę numerów startowych kandydatów skierowanych na badania do Komisji Lekarskiej MSWiA w Katowicach

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych
do sprawdzianu z pływania i braku leku wysokości

 


Wyniki egzaminu sprawnościowego wg numerów startowych
w dniach od 06 do 09 lipca 2020 r.

 

Lista kandydatów skierowanych na badania do Komisji Lekarskiej MSWiA

 

Wyniki egzaminu sprawnościowego oraz sprawdzianu z pływania i braku leku wysokości wg numerów startowych 

 

 


 

 

 W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/21 informuje się, że na dzień
07 maja 2020 roku aktualne, za wyjątkiem terminu składania świadectwa dojrzałości bądź świadectwa dojrzałości z aneksem
lub ich notarialnie potwierdzonej kopii, pozostają zapisy dokumentu "Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia
rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa
do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2020/2021".

Nowy termin składania świadectwa dojrzałości bądź jego notarialnie potwierdzonej kopii zostanie podany
do wiadomości w późniejszym terminie.

Tym samym osoby, które w bieżącym roku szkolnym przystąpią do egzaminu dojrzałości, będą brały udział w testach
sprawności fizycznej, sprawdzianie z umiejętności pływania i braku lęku wysokości, bez obowiązku wcześniejszego przedłożenia
ww. dokumentów.

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji oraz wydawane przez ministra właściwego do spraw zdrowia i
ministra edukacji narodowej zalecania, zarówno zakres, jak i sposób przeprowadzania rekrutacji może ulec zmianie.
W związku z tym, należy na bieżąco śledzić informacje publikowane na stronie internetowej Szkoły w zakładce "Rekrutacja".

 

KOMUNIKAT

 

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021
można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań
.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 /w godzinach pracy szkoły/) udziela:

 1. asp. Maciej Szadkowski tel. (34) 34-77-321
 2. Pani Anna Paluch tel. (34) 34-77-551
 3. Pani Jadwiga Ściebiorowska tel. (34) 34-77-552

Zaktualizowany proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej
na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2020/2021. [PDF]

Informujemy, że w procesie naboru do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa obowiązują zasady rekrutacji, do których zalicza się m.in.:

 1. Limit wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa do 25 roku życia;
 2. Brak egzaminu teoretycznego;
 3. Obowiązek posiadania świadectwa dojrzałości;
 4. Obowiązek przystąpienia do pisemnej części egzaminu dojrzałości z przedmiotów:
  a) matematyka;
  b) język obcy (wybrany);
  c) jeden z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka lub biologia.
 5. Przeliczanie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na punkty rekrutacyjne z preferencją punktową dla poziomu rozszerzonego.

Ważne informacje dotyczące naboru

 1. Termin złożenia wymaganych dokumentów: do 15 maja 2020 r.;
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 3. Przebieg postępowania rekrutacyjnego:
  a) weryfikacja podań i dołączonych do nich dokumentów;
  b) ustalenie punktów rekrutacyjnych;
  c) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania;
  d) sporządzenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych i opublikowanie na stronie internetowej szkoły.
 4. Wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania.

Podstawy prawne regulujące nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz.1313), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001313/U/D20181313Lj.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz. 672);

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000672

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703


Szczegółowe informacje nt. organizacji i przebiegu postępowania rekrutacyjnego (terminy: wydania zaświadczenia lekarskiego, przeprowadzenia postępowania, testów sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania, ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych, a także wysokość opłat za postępowanie rekrutacyjne, itp.) na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021, zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w terminie do 16 marca 2020 r.

 

PARKING DLA KANDYDATÓW NA DSA 2020/2021 - MAPA DOJAZDOWA

 

Statystyki Szkolnej JRG za 2018 rok

W 2018 r. Szkolna Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza CS PSP w Częstochowie interweniowała łącznie 1371 razy.

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500244961-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.
Częstochowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
 
Numer: 632758-N-2018
Data: 05/10/2018
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Krajowy numer identyfikacyjny 15012365700000, ul. Sabinowska  62/64, 42-200   Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (034) 378 53 32.
Adres strony internetowej (url): cspsp.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-10-15, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-17, godzina: 09:30

Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych

19 czerwca 2018 r. zakończyło się dwudniowe szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Czytaj więcej...

II Mistrzostwa Polski Strażaków w biegu po schodach

9 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyły się II Mistrzostwa Polski Strażaków w biegu po schodach pn. „Wieżowiec 2018” w Pałacu Kultury i Nauki.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

Ogłoszenie nr 500036974-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

Częstochowa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 592374-N-2017 Data: 22/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Krajowy numer identyfikacyjny 15012365700000, ul. Sabinowska 62/64,42-200 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (034) 378 53 32. Adres strony internetowej (uri): www.cspsp.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.l) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV Punkt: 6.2.

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-04, godzina 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-06, godzina 10:00,

Additional information